lördag 11 december 2010

Folkpartiet + Matematik = Sant!

Artikel publicerad i GöteborgsLiberalen nr 5-6, 2010:

Kunskap är makt. Utbildning ger möjligheter. Och en bra utbildning ger varje person möjligheter i sitt liv och med sin framtid. Ett av skolutbildningens kärnämnen är matematik. Vad är det för speciella kunskaper och förmågor eleverna lär sig genom matematik? Varför är det viktigt med matematik?

För att lyfta upp dessa frågor arrangerade Utbildningsnätverket för FP i Göteborg ett panelsamtal och frågestund tisdagen den 30 november. Medverkande vid panelsamtalet var: Erik Björk, lärare i Ma/No (matematik/naturvetenskap) och Fysik vid Nya Lundenskolan samt bitr. ombudsman för Lärarnas Riksförbund Göteborg, Ola Helenius, bitr. föreståndare för Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs Universitet samt expert vid Skolinspektionens två granskningar av matematikundervisning, och Henrik Petersson, lektor och lärare i spetsutbildning i matematik vid Hvitfeldtska Gymnasiet.

Sedan HT 2010 erbjuder Hvitfeldtska Gymnasiet, som första skola i Göteborg, spetsutbildning i matematik. Henrik Petersson berättade att de har 30 platser och att det är ett högt antal sökande till att få gå denna utbildning. Han lyfte också fram hur viktigt det är att fånga upp och förse elever med utmaningar så att de fortsätter sin utveckling. Det nämndes också vikten av att tidigt fånga upp intresset för matematik och att även duktiga elever får en utmaning för att förhindra att de blir uttråkade och tappar lusten för att lära sig.

Flertalet olika ämnen togs upp och frågorna var många. Ola Helenius förde fram betydelsen av att de minst motiverade behöver höra, tänka och öva på matematiskt resonemang allra mest. Och hur viktigt det är med att förstå innebörden i talet framför sig för att kunna använda sig av det i problemlösning i andra sammanhang. Erik Björk tillade att det inte är bra med för mycket avancerad problemlösning i alltför unga åldrar. Det är många gånger för svårt med problemlösning och det är risk för att detta påverkar elevens motivation och självkänsla negativt när han eller hon inte kan. Ren räknelära är själva grunden och det är viktigt att lära sig detta först.

Henrik Petersson påpekade att det borde vara högre studietakt på Matematik A i den vanliga undervisningen. Att enbart ha en lektion i veckan främjar inte motivation hos elever. Det gör också att både lärare och elever hinner glömma mellan lektionerna och en stor del av lektionen går åt till repetition av vad som gicks igenom förra gången. Erik Björk förde fram att lärare får ägna alltför stor tid till annat än att vara lärare i matematik, t.ex. med administration. Lärare borde få ägna mer av sin tid till att verkligen få undervisa. Att antingen ha betyg eller skriftliga omdömen lyftes också fram och att ett betyg säger väldigt mycket om hur en elev ligger till.

Matematik är också det ämne som mest används som utfyllnad för att fylla ut en tjänst, tyvärr. Detta leder lätt till många obehöriga lärare som inte har fördjupade kunskaper om ämnet och att eleverna inte får en bra undervisning i matematik. Matematik är svårt att lära, men lätt att undervisa. Det är lätt att visa hur man räknar ut ett tal men det är svårt att lära ut innebörden och av talet man har framför sig och att lära ut problemlösning.

En sak som fördes fram är att skolan även utgör ett viktigt socialt sammanhang för varje elev. För elever som inte går spetsutbildning i matematik men lär sig snabbare och räknar ut mattekapitlet fort är inte den bästa lösningen att eleven enskilt får plugga vidare i boken eller att gå i en klass med äldre elever. Och det inte ger så mycket att enbart räkna vidare i boken utan att det är väldigt viktigt att också lära sig bredden av matematik.

Det lyftes också fram att flera som är engagerade och gärna vill bli duktiga matematiklärare tyvärr väljer bort detta pga låga lärarlöner. Ett annat problem är att det är för mycket pedagogik och för lite ämneskunskap i lärarutbildningen för åk 4-9. Samtliga konstaterade att kvaliteten på elevers skolresultat har gått ner sedan kommunaliseringen av skolan infördes. Förstatligande av skolan sågs positivt från delar av panelen men att det viktigaste är att undervisningen är likvärdig för elever i hela landet. Ola Helenius berättade att resultat visar att de skolor som fungerar bättre har en engagerad rektor som är i verksamheten, t.ex. att någon gång per år besöka en lektion.

Under panelsamtalet och frågestunden gavs åtskilliga svar på varför det är viktigt med matematik. Att kunna lösa olika problemställningar, analysera och ifrågasätta saker var centrala. Detta är också förmågor som elever kan använda sig av i andra sammanhang och situationer och som eleverna sedan har med sig när de har gått färdigt skolan och ska gå vidare in i framtiden. Matematik är oerhört viktigt!

Kristina Palmgren
Sammankallande, Utbildningsnätverket för (FP) i Göteborg

Erik Björk, Ola Helenius, Henrik Petersson & Kristina Palmgren.

Erik Björk, Ola Helenius & Henrik Petersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar