tisdag 27 oktober 2009

Politik och prioriteringar

Inom politiken har jag ett brett intresse med allt från rikspolitik, ekonomi, småföretagande, entreprenörskap, miljö och energi till polis- och rättsväsende, äldreomsorgsfrågor, bostadsbyggande och mänskliga rättigheter.

Men mitt allra största intresse och det som ligger mig närmast är just hälso- och sjukvårdsområdet. Nedan är en del av de frågor som ligger allra högst upp på min prioriteringslista.

Fungerande IT-system inom sjukvården
Fungerande IT-system och IT-stöd inom sjukvården är en nödvändighet för att kunna bedriva en verksamhet som håller hög kvalitet, har bra arbetsredskap och framför allt håller hög patientsäkerhet. Sjukvården måste ha väl fungerande IT-system och IT-stöd med hög patientsäkerhet. Detsamma ska även gälla för övriga offentliga myndigheter och instanser.

Vårdskador reduceras
Antalet patienter som varje år drabbas av vårdskador måste drastiskt minskas. Vid en eventuell sjukhusvistelse ska patienter kunna känna sig trygga i att inte bli drabbad av någon form av vårdskada och vårdrelaterad infektion. Sjukvårdspersonal ska uppmuntras till och känna sig trygga i att kunna rapportera de vårdskador som inträffar. Innehållet i rapporterna ska användas för uppföljning, åtgärd och för att förhindra att liknande vårdskada inträffar igen.

Förstärk Psykiatri och anhörigstöd
Psykiatrin måste förstärkas både när det gäller väntetider och patientsäkerhet. Väntetider till besök måste kortas, patienter får inte falla mellan stolarna och stöd till anhöriga måste förbättras. Det ska inte behöva gå så långt att de enda alternativ som finns tillgängliga blir besök vid en psykiatriakut eller att polisväsendet kopplas in.

Förstärk Geriatrik
Vi lever allt längre och är allt mer aktiva långt upp i åldrarna. Antalet äldre av befolkningen ökar också i antal. Vi måste förekomma detta genom att vård och behandlingar också ska matcha en persons ålder. Vi ska ta hand om våra äldre på ett bra och värdigt sätt.

Förebyggande vård
Många sjukdomstillstånd kopplade till kost, motion, munhälsa, sömn mm har en stor påverkan på en persons hälsotillstånd. Många av sjukdomstillstånden kan lindras, undvikas och tom förhindras genom just förebyggande vård. Förebyggande vård måste utökas och förbättras.

Utökad samverkan kring forskning, kliniskt arbete och innovation
Samverkan ger möjlighet till utbyte av kunskap, erfarenhet och olika perspektiv. Samverkan öppnar också upp för att ta tillvara på idéer, tankar och lösningar för att omsätta dessa i praktiken. Det måste ske en utökad samverkan kring forskning, kliniskt arbete och innovation för att kunna bedriva hälso- och sjukvård som håller jämna steg med vårt moderna samhälle. En utökad samverkan måste också ske för att föra svensk hälso- och sjukvård och närliggande områden vidare in i framtiden.

Finansiell samverkan inom sjukvårdssektorn
Varje skattekrona ska användas på så sätt att den ger så mycket sjukvård som möjligt i förhållande till andra alternativ. Hur de ekonomiska resurserna används är avgörande för den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården. Det behövs en utökad finansiell samverkan mellan olika instanser, som t.ex. Försäkringskassan och Landsting/Regioner, för att möjliggöra en bättre och mer effektiv användning av tillgängliga skattemedel.

Vårdköer
Ju längre tid som passerar mellan insjuknande tills dess att åtgärd sätts in, desto längre blir perioden för återhämtning, tillfrisknande och även sjukskrivningsperiod. Väntetid i vårdköer måste kortas ännu mer.

Fördjupat polisiärt samarbete på EU-nivå
Det ska uppmuntras till och underlättas för svenskt polisväsende att aktivt delta i polisiärt samarbete både på EU-nivå och internationellt. Kriminella nätverk och organiserad brottslighet har ofta sin källa av kriminell verksamhet i ett land men påverkar och/eller har sin slutdestination i annat land. Det behövs ett mer fördjupat, strategiskt och långsiktigt polisiärt samarbete för uppbyggnad, utveckling och förstärkning av den gemensamma polisiära och rättsliga kapaciteten. Nuvarande regelverk anger att då man ansöker om med EU-medel finansierade större polisiära projekt så ska man under ansökningsprocessen och under projektarbetet vara fristående från sitt hemlands polismyndighet. Problem uppstår då för svenskt polisväsende att faktiskt kunna delta i ansökningsprocessen eftersom de både uppbär anställning och lön från svensk polismyndighet. Detta problem behöver lösas.

2 kommentarer:

  1. Kul med en som verkar vara så insatt i vårdfrågorna. För inte så länge sen så skrev jag också om en annat problem inom vården: http://preview.tinyurl.com/y9ec9ad

    Mer om mig: http://tinyurl.com/yebsmz6

    SvaraRadera
  2. Sami: Tack för den positiva kommentaren. Har också läst ditt inlägg du skrev om ett annat problem i vården. Jag tycker att du i ditt inlägg för fram något som är väldigt viktigt och något som både kan vara svårt men samtidigt viktigt att lösa. Dvs, dilemmat mellan politiska beslut som grundar sig på svensk lag (hälso- och sjukvårdslagen i detta fall) och hur konsekvenserna av samma politiska beslut ibland kan bli (problematiskt för utförare av vård att kunna genomföra besluten). Har råkat på detta dilemma inom andra områden och tyvärr så blir det ofta så att det ena ställs mot det andra. Detta går att undvika och förekomma, bla genom väl genomtänkta och väl förutsatta scenarior som inkluderas under själva beslutsprocessen. Men i just detta fall så faller beslutet och även konsekvenserna av det tillbaka på vår hälso- och sjukvårdslag med mål att vår hälso- och sjukvård är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vi i FP har länge drivit frågan om husläkare och om valfrihet. Att det man får träffa samma vårdgivare och framför allt kan välja den som man känner förtroende för att träffa som "sin" vårdgivare är så viktigt. Vi står också för mångfald och uppmuntrar småföretagande, däribland läkarmottagningar av både större och mindre storlek. Det är tufft att få det att gå ihop när en massvaccinering ska utföras utan extra ekonomisk kompensation. Vi har trots allt drabbats av en finanskris och det gör att förutsättningarna är annorlunda nu än jämfört med för tex 1,5 år sedan. Tyvärr. Jag är jätteglad för att debatten förs och för att berörda för fram sina synpunkter. Har själv läst och följt inläggen i media. Vad gör man när det finns ett pandemi-hot och samtidigt en rådande finanskris?

    SvaraRadera