söndag 2 oktober 2011

SDN Centrum: Demokratiprogram, ofullständiga betyg och boendemiljö vid placeringar.

Tisdagen den 27 september hade SDN Centrum sammanträde. Sammanträdet hade stor fokus på det nuvarande ekonomiska läget. Vi fick bra och tydlig information och redovisning från förvaltningen kring hur budgetarbetet fortgår.

Demokratiprogram för nämnden var också en av punkterna på dagordningen och nämnden fattade beslut att godkänna det. Demokratiprogram är en oerhört viktig del i en nämnds arbete och funktion. Jag ser väldigt mycket fram emot handlingsplanen som kommer att arbetas fram och tas upp för beslut i nämnden i december. Min förhoppning är, som jag nämnt tidigare i blogginlägg från mars och juli i år, att även SDN Centrum kommer att ha öppna nämndmöten om inte särskilda skäl föreligger.

Det är enormt viktigt att värna om närdemokrati och öppenhet i den politiska processen. Det ska inte vara långa avstånd mellan politiker och allmänheten. Och det måste finnas möjligheter för allmänheten och boende i stadsdelarna att kunna ta del av den politiska processen och av politiskt fattade beslut på fler sätt än i nuläget. Medborgardialog och dialogmöten är en viktig del av detta, som t.ex. den dialogprocess som startats igång i Centrum och som jag bloggat om bl.a. i augusti. Öppna nämndmöten, som ger möjlighet för intresserade invånare att kunna närvara om man så vill, utgör en annan viktig del.

Det var väldigt glädjande att alliansens yrkande angående elever med ofullständiga betyg antogs av nämnden. Yrkandet innebär att få redovisning på individnivå om orsaker till varför elever inte nått godkända betyg i kärnämnena och redovisning av vilka insatser skolan gjort för aktuella elever. Skola och utbildning är så viktigt och har en så stor påverkan för en persons framtid.

Vid sammanträdet fick jag också svar på en skriftlig fråga till förvaltningen om boendeplaceringar vid Änggården där personer med psykisk ohälsa eller social utsatthet via Göteborgs Stad och Stadsdelsnämnder bor med någon form av boendestöd. (Länk till frågan i sin helhet hittar du här: Bilaga 2 i protokollet.) Underhåll av de aktuella fastigheterna i Änggården har varit eftersatt under väldigt lång tid. Mer korrekt att säga är att underhållet har varit, i princip, obefintligt. GP uppmärksammade nyligen det undermåliga skicket av fastigheterna och även problem kring samarbete och avtal om underhåll av de aktuella husen.

I min fråga till förvaltningen undrade jag bl.a. om Centrum har personer placerade vid Änggården och i så fall vad Centrums ansvar är när det gäller standard och skick av boendemiljön och vilka krav Centrum kan ställa. Det var mycket bra svar och information förvaltningen gav kring frågorna. Det var också mycket bra förslag på vad förvaltningen kan göra, dvs. att påpeka vikten av goda lokaler i samtal med övriga berörda instanser inom Göteborgs Stad vid boendeplaceringar. Jag ser väldigt positivt på att det i frågan kommer att bli en utveckling till det bättre, för alla inblandade. Men allra främst för de personer som genom Göteborgs Stad, och därmed också genom kommunens ansvar, är placerade och bor med någon form av boendestöd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar