lördag 22 oktober 2011

SDN Centrum: Studiebesök med Alliansgruppen i äldreomsorgen: fokus på förebyggande och anhörigstöd

Onsdagen den 5 oktober var vi i Alliansgruppen på studiebesök inom äldreomsorgen i SDN Centrum. Studiebesöket var på Mötesplatsen Kulturhuset och besöket inleddes med att vi hade möjlighet att närvara vid föreläsningsserie om det livslånga lärandet. Denna gång handlade föreläsningen om att ”Skratta utan anledning”. Och om någon hade tvivel kring om det går att skratta utan anledning, så bekräftades det snart genom alla skratt som fyllde föreläsningssalen att visst går det att skratta utan anledning. Det var en väldigt upplyftande föreläsning och jag är glad för att vi hade möjlighet att få ta del av den.

Under eftermiddagen fick vi väldigt bra information och genomgång av de olika verksamheterna som ryms i lokalerna. Mötesplatsen Kulturhuset har fokus på delaktighet och att det är ett samspel mellan deltagare och personalen. Stort fokus var också på att skapa naturliga möten över åldersgenerationer, på samhörighet och på att deltagare genom sitt deltagande och närvaro bidrar till själva verksamheten och hur den utvecklas. Det är ungefär 1 000 besök i månaden och målgrupp är seniorer innan personer eventuellt har behov av stöd, vård och/eller hemtjänst.

Jag ser väldigt positivt på denna typ av verksamhet. Olika former av Mötesplatser är oerhört viktiga. Det är alldeles för många äldre som är ensamma. Ofrivilligt ensamma. Vi pratade mycket om förluster. Förlust av jobb, partner, barn som bor på annan ort, vänner och om fysiska och psykiska förluster, mm. Det är därför viktigt att det finns möjligheter att skapa nya sammanhang, nya kontakter och nya sociala nätverk.

Vi fick också träffa ansvariga för Anhörigcenter, Uppsökande verksamhet, Frivilligverksamhet och Fixartjänst. Det var väldigt intressant och givande att få veta mer om verksamheterna. Under alliansregeringens förra mandatperiod antogs 2009 en ny skrivning i Socialtjänstlagen (5 kap 10§) som lyder: ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.” Denna förändring från ett bör till ett ska är viktig. Det är så många som är just anhöriga och som på olika sätt och till olika grad stödjer och vårdar sina närstående. Detta är viktigt att värna om. Samtidigt kan det många gånger vara tungt för både den anhörige och den närstående. Då måste det också finnas möjligheter till att få stöd.

Vi fick också information om projektet Görbra för äldre som också har en blogg Teknik för äldre. Projektet har kommit till på regeringsuppdrag via Hjälpmedelsinstitutet. Här i Göteborg handlar det om att flera stadsdelar samarbetar i olika delprojekt kring frågor som hur att underlätta för äldre när det gäller fastigheter, utemiljö, teknikstöd, sociala nätverk som t.ex. skype och facebook, mm. Jag passade på att nämna att det finns fastighetsägare som i samband med renoveringar av sina fastigheter och av t.ex. baddrum samtidigt gör badrum mer tillgängliga och anpassade genom att byta plats på handfat och toalettstol så att handfat placeras nära vägg och toalettstol blir mer frilagd och åtkomlig för eventuell assistans av t.ex. hemtjänst och personliga assistenter. En enkel åtgärd som gör att samtliga badrum blir mer anpassade för både befintligt och eventuella kommande behov bland de boende.

Vad jag ser som oerhört viktigt att vidareutveckla inom detta område är stöd till anhöriga till personer med någon form av psykisk ohälsa. Behovet är stort. Psykisk ohälsa kan vara oerhört tungt och påfrestande för både den drabbade och för anhöriga. Psykisk ohälsa drabbar också, tyvärr, många personer. Tyvärr är det fortfarande en hel del tabun och fördomar kring just psykisk ohälsa, vilket gör att det många gånger inte pratas om just detta eller att det många gånger glöms bort. Det måste finnas möjligheter till stöd som motsvarar behoven även när det gäller anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Och det behövs absolut utökat stöd både från hälso- och sjukvården och från kommunens sida när det gäller detta.

Ett stort och mycket uppskattat tack för ett väldigt intressant och mycket givande studiebesök!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar