onsdag 6 juli 2011

SDN Centrum: Mål- och inriktning, Yrkande om valfrihet, och Närdemokrati.

Tisdagen den 21 juni hade vi vårt sista nämndsammanträde i SDN Centrum innan sommaruppehåll. Vid mötet fick vi bl.a. en översiktlig information om det Västsvenska paketet. Satsningarna är nödvändiga och kommer också att innebära stora möjligheter inte enbart för Göteborg utan även för närliggande och lite längre ifrån liggande kommuner i hela Västra Götalandsregionen och även Halland. Vi måste ha bra och väl utbyggd kollektivtrafik, vägnät och järnvägar för att kunna utvecklas som stad och som region. Satsningarna innebär också att stora delar av staden i princip kommer att vara under byggnation under lång tid, allra helst i Centrum. Det kommer att medföra en hel del svårigheter att ta sig fram, genom och förbi Göteborg. Men satsningarna är nödvändiga och jag ser med spänning fram emot hur Göteborg kommer att se ut längre fram när allt är klart.

Vi fick också information om Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) inom Centrums skolor. Jag ser väldigt positivt på att tekniken används som kompletterande redskap i samband med skolundervisning. IT och datorer ger oerhörda möjligheter både för lärare och för elever. Och vi fick ta del av flera exempel på hur just IKT i skolan har gett positiva effekter. Vill du läsa mer om IKT inom Centrums skolor så rekommenderar jag att gärna gå in på IKT-enhetens blogg: http://iticentrum.blogspot.com

Under våren har vi arbetat intensivt med Mål- och inriktningsdokument för SDN Centrum för 2012. Jag är väldigt nöjd med det mål- och inriktningsdokument som vi i Alliansen har arbetat fram. Vi lyfter bl.a. fram att Alliansens politik ger större valfrihet och bättre prioriteringar samt fokus på värdighet, valfrihet och trygghet i vardagen. Vi för också fram flertalet punkter inom områdena barnomsorg och förskolan, grundskolan, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, socialt ansvarstagande för de mest utsatta, kultur, fritid, folkhälsa och när det gäller personal och ekonomi för Stadsdelsförvaltningen Centrum. Vill du läsa mer om vad vi för fram så hittar du vårt Mål- och inriktningsdokument för 2012 här. Vid sammanträdet fattade nämnden beslut om att bordlägga beslutsärende om Mål- och inriktning för att i stället ta upp det vid nästa sammanträde den 30 augusti.

Vid sammanträdet togs också vårt yrkande om valfrihet inom hemtjänsten upp. Det blev en väldigt givande och intressant debatt. Från alliansen fördes flertalet väl formulerade argument och synpunkter fram och det blev en hel del inlägg under denna punkt. Yrkandet röstades dock ner med 6-5, vilket var väntat. Hade hoppats på att även majoriteten skulle se det positiva med att personer själva får fatta beslut. Hade också hoppats på att majoriteten åtminstone ställt sig positiva till att utreda om hur förutsättningarna för att eventuellt införa valfrihet inom hemtjänsten ser ut i Centrum. Jag är ändå oerhört glad över att ämnet togs upp och för den diskussion som fördes. Jag är stolt över att vi i allianspartierna värnar om att personer själva ska få fatta beslut, i detta fall att tillåta att även äldre (och andra) som är i behov av hemtjänst självklart ska få bestämma vem och vilka som ska få komma in i personens hem. Till det kommer många andra positiva effekter det bidrar till med konkurrens och effektivitet, nya företag och bl.a. kvinnor som startar företag. Även frivilligorganisationer verkar i en del kommuner inom detta område. Oavsett att yrkandet röstades ner så är jag väldigt glad över att ämnet togs upp för en väldigt intressant och givande debatt i SDN Centrum.

Vi fick också en väldigt bra presentation och information om kommunikationsplan för medborgardialog inom sektor Utbildning. Jag ser väldigt, väldigt positivt på detta och framförde detta och reflektioner kring presentationen vid mötet. Kommunikation är så oerhört viktigt. Allra främst att den fungerar väl och på ett sätt som främjar berörda, i detta fall Centrum och medborgarna i Centrum. Jag ser väldigt positivt på förvaltningens arbete med detta.

Jag passade också på att fråga om hur arbetet går med Demokratiprogrammet för SDN Centrum. Demokratiprogrammet antas av stadsdelsnämnd för varje mandatperiod. Jag ställde också frågan om öppna nämndmöten är en del i diskussionen som majoriteten för kring arbetet med demokratiprogrammet. Jag fick svar att demokratiprogrammet kommer att tas upp vid möte under höstterminen. Närdemokrati är oerhört viktigt. Har tidigare bloggat om det här. Min förhoppning är att det förslag på Demokratiprogram som i höst presenteras också kommer att inkludera att SDN Centrum ska ha öppna nämndsammanträden. Det borde vara en självklarhet att medborgare ska kunna få närvara och lyssna på beslut som fattas av sina lokalt förtroendevalda politiker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar