tisdag 5 april 2011

Nej till Friskolor i Centrum?

Onsdagen den 30 mars var det nämndsammanträde med SDN Centrum. Två av ärendena på föredragningslistan handlade om etablering av friskolor i Centrum. En ansökan handlade om en fristående grundskola (åk 6-9) med profilämne matematik. Och en ansökan handlade om en fristående grundskola och förskola (åk F-9) med estetisk inriktning. Nämnden ger vid dessa fall sitt yttrande kring en eventuell etablering. Skolinspektionen fattar beslutet.

När det gäller friskolor är det ingen nyhet att majoriteten och oppositionen har olika syn på detta. Vi ser vikten av valfrihet och rätten för elever och vårdnadshavare att kunna välja förskola och skola och huvudman. Vi utgår också från vikten av elevers rätt till likvärdig utbildning med hög kvalitet.

Det blev en lång och engagerad diskussion kring de två ärendena. En anledning är, som nämns ovan, att majoriteten och oppositionen ser olika på frågan när det gäller friskolor. En annan anledning är att ordförandebeslut redan hade fattats för de två ärendena innan sammanträdet ägde rum. Ordförandebesluten yttrade avstyrkan till de båda ansökningarna.

Vi i oppositionen (M, FP och KD) lämnade fram yrkanden för de två ärendena där vi bl.a. yrkade på att de två ansökningarna skulle bifallas. Yrkandena hittar du under nämndhandlingarna för mötet här. Omröstning ägde rum där majoriteten röstade för ja till yttrande med avslag och vi i oppositionen röstade nej. En fråga som uppstår är: kommer majoriteten hädanefter yttra avslag till samtliga eventuellt kommande ansökningar för etablering av fristående skolor i Centrum?

Vid nämndsammanträdet fick jag också svar på frågan jag ställde vid förra sammanträdet den 15 februari om det finns en handlingsplan gällande kränkande särbehandling. Svaret jag fick är att det sedan flera år tillbaka finns en handlingsplan för kränkande särbehandling inom Centrum. I nuläget pågår också ett arbete med att ta fram en handlingsplan för kränkande särbehandling som ska gälla för samtliga stadsdelar i Göteborg.

Svaret är glädjande. Kränkande särbehandling, eller med andra ord, systematisk vuxenmobbing, är alltför ofta förekommande. I alltför många fall leder detta till väldigt tråkiga konsekvenser för den/de drabbade. Ingen borde behöva bli utsatt för detta. En handlingsplan som aktivt används och som medarbetare är informerade om mm är ett sätt att förebygga och tidigt åtgärda att detta inträffar eller får fortgå. Ser därför positivt på svaret jag fick.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar