torsdag 17 mars 2011

Utskottsdagar: Fokus på juridik och missbruks- och beroendefrågor.

Torsdagen den 10 mars och fredagen den 11 mars var det heldag utbildning för ledamöter i stadsdelsnämndernas utskott. Torsdagen fokuserade på juridik. Ämnena som togs upp var bl.a. kommunallagen, förvaltningslagen, socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service (LSS), upphandlingar på det sociala området (LOU) och tvångslagstiftning med lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Det är många lagar som reglerar kommunal verksamhet och speciellt verksamheten på det sociala området. Detta är bra. Det är oerhört viktigt att det finns klara och tydliga regler kring både kommunens och varje invånares skyldigheter och rättigheter. Allra helst är det viktigt inom det sociala området där insatser som görs många gånger har en enorm betydelse och påverkan för personer som berörs. Ett beslut som fattas kan vara avgörande för att en person får möjligheter till att få stöd för att kunna leva ett fullgott liv, inte bli utsatt för fysisk eller psykisk misshandel eller få alternativ, vård och behandling för att komma ur ett destruktivt liv med t.ex. kriminalitet eller missbruk.

I många fall är det livsavgörande beslut som fattas. Det är därför oerhört viktigt att det är rätt beslut som fattas, att det finns möjlighet till att göra vissa åtgärder och insatser, men att samtidigt säkerställa varje berörd persons rättigheter. Ett felaktigt beslut, åtgärd och insats eller ett uteblivet beslut, åtgärd och insats kan leda till väldigt tragiska konsekvenser för berörda. Jag är väldigt glad och mycket tacksam för att en heldag ägnades åt just juridik och juridiska frågor på det sociala området.

Fredagen ägnades åt missbruk- och beroendefrågor. Vi fick bl.a. information om forskning om implementering av beslut i offentlig verksamhet. Dvs, hur att förverkliga och genomföra beslut som fattas och att besluten som fattas både får den verkan och effekt som beslutet avser.

Vi fick också information om UIV (Utvärdering av Insatser för Vuxna) som är ett nytt verktyg för att systematiskt analysera insatser som görs för vuxna personer som missbrukar alkohol eller andra droger. Det som jag ser som väldigt positivt med detta är att UIV fokuserar på att se på effekterna av insatserna utifrån ett brukarperspektiv. Dvs har insatserna nytta för brukaren.

Uppföljning och utvärdering är enormt viktiga delar av en verksamhet. Det är oerhört viktigt att ta reda på om insatser som görs också har en positiv effekt och verkligen kommer till nytta för dem som berörs. Om insatser inte har någon nytta för dem som berörs, eller tom kanske visar att de ger en negativ effekt, så bör innehållet och upplägget av insatserna absolut ses över, formas om eller helt fasas ut och i stället ersättas med insatser som visar sig också verkligen ge positiva effekter.

Seminariet med bl.a. representant från brukarrådet för missbruks- och beroendevården i Västra Götalandsregionen (BRMVG) visade återigen hur viktigt det är att inkludera brukaren och brukarens perspektiv och ta tillvara på detta såsom delaktighet, erfarenheter, kunskap och kompetens. Det handlar om att göra rätt saker och om att saker görs på rätt sätt och är till nytta för personen som berörs.

Vi fick också information och statistik kring skolelevers drogvanor utifrån 2010 års drogvaneundersökning i Göteborgs Stad samt en helt lysande och otroligt givande föreläsning av en socionom vid Mini-Maria på Hisingen. Det är alldeles för många unga som av olika anledningar hamnar snett och inleder ett liv präglat av missbruk och beroende. Detta är oerhört tragiskt och det ska inte behöva vara så. Barn och unga ska ha en bra start i livet. Inte hamna i ett liv med missbruk, droganvändning och hopplöshet. Ofta med livet och sin framtid som insats.

Jag är därför väldigt glad och tacksam över arbetet som görs på området. Socialtjänst, skola, primärvård, ungdomsmottagningar, sjukvården mm utgör viktiga roller i arbetet med att förhindra, tidigt upptäcka och sätta in insatser, vård och behandling. Likaså har politiker ett stort ansvar i dessa frågor för att lyfta upp dem, arbeta för förbättringar, ställa rätt frågor och arbeta för att vi ska ha en trygg social omsorg. Utbildningsdagarna var väldigt givande med många nya tankar, ny kunskap, nya intryck och många många frågor och svar.

I slutet på förra veckan kom också det nya numret av Hushållstidningen Centrum där alla vi ledamöter i SDN Centrum presenteras med bild och text. Frågan vi alla fått svara på är vilken fråga vi tycker är allra viktigast i vårt politiska arbete i nämnden. Mitt svar är att ”Jag vill ha en trygg social omsorg med stort fokus på förebyggande insatser och en skola av hög kvalitet som ger varje elev möjligheter”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar