onsdag 19 maj 2010

Förebyggande program för psykisk ohälsa hos barn - vetenskaplig grund ska gälla även här

Idag presenterar SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapporten ”Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn”. Rapporten innehåller resultaten från granskning av det vetenskapliga underlaget för förebyggande insatser och program för barn med psykisk ohälsa. SBU har även granskat om det förekommer uppföljning, utvärdering mm av effekterna från de olika insatserna och programmen som används. Program där flertalet av barnen hade en psykiatrisk diagnos eller endast omfattade barn med medicinska problem är inte inkluderade i underlaget för rapporten.

Psykisk ohälsa bland barn och ungdom är ett stort ohälsoproblem och detta ska absolut tas på allvar. Förebyggande insatser är oerhört viktiga och värdefulla. Går det att sätta in verkningsfulla insatser i ett tidigt skede som kan förhindra eller mildra ett mer tungt och svårt förlopp bör detta också göras. Men då är det också viktigt att insatserna och programmen som används i förebyggande syfte också är verkningsfulla. Lika viktigt är det att det på vetenskaplig väg kan konstateras om en insats eller ett program är verkningsfullt eller inte och för vad och vem och för vilka åldrar.

SBU nämner i rapporten att det i Sverige används ungefär 100 olika typer av insatser och program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Flertalet av dessa hamnar under kategorin ”otillräckligt vetenskapligt underlag” och döms ut av SBU. Med andra ord, det används alltså program och insatser utan att dessa har blivit vetenskapligt prövade om de har någon effekt eller inte eller tom kanske har en negativ inverkan på de barn och ungdomar och även anhöriga som berörs av insatserna och programmen. SBU poängterar också att det finns en del program som används och som också vilar på vetenskapligt underlag och ger positiva effekter.

Inom hälso- och sjukvården ska vård ges baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Så borde även gälla för insatser och program för barn och ungdomar som utförs inom andra sektorer än just hälso- och sjukvården. Det är inte bra att det i nuläget används så många program och insatser utan att det finns någon eller tillräckligt med forskningsresultat kring effekter, både positiva och eventuellt negativa sådana.

Det är därför glädjande att SBU har fått uppdraget att granska detta, både för att sätta fokus på området och att det nu kan konstateras att det också finns enorm förbättringspotential. Det behövs absolut mer forskning för att utveckla och säkerställa att metoder, insatser och program som används också ger positiva effekter och resultat. Och förhoppningsvis kommer resultatet av denna rapport också leda till att forskningen inom detta område ökar så att de insatser och program som används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn också leder till det som insatserna och programmen har som syfte att uppnå dvs. att just förebygga psykisk ohälsa hos barn.

Om detta i media: Dagens Medicin, Ekonominyheter, Läkartidningen, SR, SVT, Aftonbladet, GP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar