söndag 14 juni 2009

Patienten ska vara i fokus

Debattartikel publicerad i "Tidningen NU – Det liberala nyhetsmagasinet”, nr 39/07, 2007.

Patienten ska vara i fokus
”För att vården ska fungera bättre måste man ändra på gamla synsätt anser skribenten.”

Anders Mansten ställer i sin debattartikel i NU 36/07 frågorna ”vad är fel med svensk sjukvård”, ”törs folkpartiet ställa den frågan” och ”vill partiet det”?

Svaren på de två sistnämnda frågorna bör självklart vara ett ”ja”. Att våga ställa frågor och ta upp ämnen för konstruktiva diskussioner bör vara en naturlig del av svensk politik.

Det är också en av styrkorna hos folkpartiet att både medlemmar och icke-medlemmar tillåts och uppmuntras till att uttrycka sina åsikter och föra fram synpunkter, idéer, argument och förslag för diskussion.

Hur frågan besvaras beror till stor del på från vilket och från vems eller vilkas perspektiv frågeställningen utgår.

Kommunikation viktigtMansten nämner i sin artikel flera exempel på när kommunikationen inom vården inte fungerar på ett bra sätt eller när den vid en del tillfällen inte verkar fungera alls.

De flesta av oss har nog personliga erfarenheter av kontakt med hälso- och sjukvården som positiva och negativa element.

Det finns många väldigt duktiga och skickliga yrkesutövare som håller internationell klass inom vården som både värnar om patientens hälsotillstånd och försöker optimera detta så mycket som möjligt samt värnar om medmänsklighet, värme och om patienten som individ. Tyvärr verkar dock de, och även liknande, exempel som Mansten nämner inte vara enstaka och sällan förekommande tillfällen utan i stället förekomma alltför ofta.

Fungerar inte kommunikationen inom en organisation ökar risken för bl.a. revirtänkande och stagnation. Bra och väl fungerande kommunikation underlättar för bra och väl fungerande samarbetsformer, delaktighet och utbyte av kunskap och erfarenhet.

Misstag upprepasFlertalet omorganisationer har genomförts inom sjukvården.

Avdelningar och sjukhus har omlokaliserats eller slagits samman för att bilda större enheter med förhoppning om att bl.a. ökad kostnadseffektivitet och besparingar uppnås.

Ofta har konsekvenserna av omorganisationerna lett till att väl fungerande team har upplösts och dess kunskap och samarbetsformer gått förlorad.

Många gånger har också omorganisationerna visat sig överskridna budgeterade kostnader

Man kan ställa sig frågan: Då det inte är första gången som omorganisationer äger rum borde man väl vid detta lag kunna anta att konsekvensanalyser och planerade kostnader också borde vara tillräckligt detaljerade och omfattande och inte sakna uppgifter om alltför många obehagliga och kostsamma överraskningar och leda till förlängning av befintliga vårdköer?

För att genomföranden av förändringar och omorganisationer ska fungera och lyckas är det också viktigt att beslut är väl förankrat och framför allt att det försäkras om att ha personalen med sig. Det spelar ingen roll hur bra en idé är i tanken, på papperet eller i diskussioner om den sedan också inte går att genomföra i praktiken.

Svaret på frågan om vad som är fel med svensk sjukvård anser jag innehålla två element.

Ett element är att fel har uppstått som en konsekvens av storskalighet, organisationströghet och dålig kommunikation och samarbete.

Ett annat element är att någonstans i diskussionen som förs om hälso- och sjukvården så har de som utgör själva kärnan i verksamheten, dvs patienterna, hamnat ute i periferin.

Utgå från patienten
Utgångspunkten har i stället legat på organisationen i sig och dess övriga komponenter.

För att kunna hitta lösningen på ett problem underlättar det om man först lokaliserar exakt vad som är problemet och använda detta som utgångsläge för problemlösning.

Utgångsläge för problemlösning på vad som är fel med svensk sjukvård borde därför även den utgå från just patienten.

Med detta avses naturligtvis inte att det inte ska tas hänsyn till kostnader, samhället i stort eller vetenskap och beprövad erfarenhet.

Genom bra och väl fungerande kommunikation och bra och väl fungerande samarbete går det att skapa bra lösningar och kompromisser mellan ekonomi och individens behov som också fungerar i praktiken.

Givande diskussionAtt förändra synsätt och invanda mönster kan ibland vara svårt och ibland även ta lång tid. Ett första steg i rätt riktning är att just ta upp frågan till debatt och kommunicera kring den för att därigenom försöka föra en konstruktiv och givande diskussion som välkomnar idéer, synpunkter och förslag till att hitta olika lösningar.

Kristina Palmgren
Göteborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar