tisdag 21 juni 2011

Konflikter i skolan

Artikel publicerad i GöteborgsLiberalen nr 3, 2011.

Ordet konflikt är ett laddat ord. Det väcker tankar, reaktioner, känslor och minnen. Ordet konflikt väcker också många gånger associationer till något negativt, ett obehag. Varje person är unik, med sin personlighet, värderingar, åsikter och sätt att se på sig själv och sin omgivning. När personer möts med dessa olikheter uppstår olika typer av konflikter, så även i skolans värld.

Konflikthantering utgör en oerhört viktig del i det sociala samspelet mellan elever, mellan elever och lärare och mellan föräldrar och lärare i den dagliga skol- och undervisningsmiljön. I den nya lärarutbildningen som startar till hösten märks vikten av detta tydligt. Konflikthantering tillsammans med sociala relationer och ledarskap ingår i den gemensamma utbildningsvetenskapliga kärnan, dvs de ämnen som alla lärare läser oavsett inriktning, specialisering och examina.

För att få veta mer om ämnet arrangerade Utbildningsnätverket torsdagen den 26 maj en föreläsning och frågestund om ”Konflikthantering i skolan”. Gästföreläsare var Birgitta Friberg, konsult och adjunkt, med mer än 20 års erfarenhet av undervisning i ämnet vid bl.a. Yrkeshögskolan i Göteborg (fd KY-Akademin) och Pedagogen vid Göteborgs Universitet samt även redaktör och medförfattare till boken ”Konflikthantering i professionellt ledarskap”.

Birgitta förde fram att ämnet konflikthantering är ett både komplicerat och väldigt omfattande område. Konflikter är en naturlig del av skolans vardag. Det är därför oerhört viktigt att prata om detta och kunna veta hur att göra för att både våga ta itu med konflikten och för att kunna hantera den på ett konstruktivt sätt. Att få in mer utbildningskurser som riktar sig till lärare om just konflikthantering utgör en vital del i detta.

Birgitta beskrev olika nivåer på en konflikt och vikten av förebyggande åtgärder. Vi fick veta om olika typer av konflikter, hur konflikter kan utveckla sig och olika delar av ett konfliktförlopp. Konflikter uppstår ofta kring en sakfråga, men till den kommer också olika attityder och syn på andra människor. Risk finns att om konflikter inte blir lösta kan de leda till att konflikten ageras ut i handling. Det poängterades att kommunikation är avgörande för att kunna hantera en konflikt.

Det finns olika modeller för konflikthantering i skolan. Ingen enstaka modell fungerar för alla inblandade i alla lägen. Det fördes fram att det behövs mer vetenskaplig utvärdering av modellerna som används och att det behövs mer forskning på området överlag.

Det var en otroligt intressant och, på många plan, en väldigt tankeväckande föreläsning. Om konflikter hanteras väl ger de möjligheter till lärande och utveckling. Om konflikter hanteras väl ger de också värdefulla möjligheter till att bättre förstå sig själv och andra.

Kristina Palmgren
Sammankallande för Utbildningsnätverket
för (FP) i Göteborg

Föreläsningen och frågestunden genomfördes
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg.

 

Föreläsare Birgitta Friberg.Kristina Palmgren


Kristina Palmgren, Birgitta Friberg
och Andreas Eraybar.

 

Ulrika Gustafsson, Lisbeth Pipping
och Kristina Palmgren.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar