måndag 7 december 2009

IT för svensk sjukvård in i framtiden

Att IT har fått en allt större och mer betydande roll inom vården är det nog få som missat. Samtidigt som IT-tekniken och IT-system har etablerats som en del av de basfunktioner som utgör stommen i den sjukvårdsverksamhet som bedrivs har också allvarliga problem och brister varit kopplade till just samma IT-teknik och IT-system.

I ett blogginlägg från augusti i år tog jag bla upp problemet med att ca 10 % av alla de vårdskador som tyvärr inträffar varje år kan länkas till just brister i IT-system eller rutiner kring dessa. Socialstyrelsen uppskattar att ca 105 000 vårdskador uppkommer varje år och 10 % av dessa är alltså ganska många. Vården måste ha välfungerande IT-system och IT-stöd för att kunna bedriva verksamhet som är patientsäker, effektiv och utgör ett bra arbetsredskap för vårdpersonal. IT har funnits inom vården under lång tid. IT har dessutom utgjort investeringar med åtskilliga kronor med flera nollor bakom sig som har investerats i nya program, system och lösningar.

IT-teknik och IT-system ska vara ett stöd i och för den verksamhet som utförs. Detta gäller både för personalen som använder sig av tekniken och för patienterna som får sin vård eller delar därav genom IT-tekniken. Det borde också ligga högt upp i prioriteringen för olika huvudmän inom sjukvården, ägare som utförare, att IT-teknik och IT-system ska vara ett IT-stöd som underlättar för verksamheten som bedrivs och som samtidigt tillgodoser hög kvalitet och höga krav på patientsäkerhet.

Teknik är inte fullkomlig eller helt felfri, men återkommande eller kontinuerliga problem och brister bör åtgärdas. Till flertalet av existerande problem med tekniken och användning av systemen samt relaterade vårdskador mm finns lösningar som både är kostnadseffektiva och relativt enkla att implementera och genomföra. Den bästa lösningen ligger inte alltid i att skapa ett helt nytt system eller helt nytt program.

Vidareutveckling av system och program hör till den självklara delen i att sjukvårdsverksamhet förändras och utvecklas med tiden. Nya behandlingsmetoder tas fram, nya lagar och riktlinjer tillkommer och nya arbetsrutiner och patientflöden uppstår. Vårdens IT-stöd måste vara konstruerade så att de kan utvecklas i jämn takt med den vårdverksamhet som bedrivs så att IT kan utgöra ett stöd för huvudmän, personal och framför allt för patienter.

Under de senaste åren har IT i vården fått en allt större betydelse och ett allt större utrymme i de diskussioner som förs kring hälso- och sjukvård, allra främst under det senaste året. Detta är väldigt, väldigt bra. Och det är dessutom väldigt, väldigt viktigt. Välfungerande IT-stöd inom vården är en nödvändighet för att kunna bedriva en modern hälso- och sjukvård.

Det är därför mycket glädjande att se att IT i vården i samarbete med bla Dagens Medicin för andra året i rad publicerar en lista över Sveriges mäktigaste inom just IT i vården. IT i vården är absolut här för att stanna och med stora steg utveckla och föra en modern svensk sjukvård framåt in i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar