lördag 15 augusti 2009

Fungerande IT-system inom sjukvården

Fungerande IT-system och IT-stöd inom sjukvården är i vårt moderna samhälle en nödvändighet för att kunna bedriva en verksamhet som håller god kvalitet, har bra arbetsredskap och framför allt håller hög patientsäkerhet.

Idag omfattar större delen av sjukvårdsverksamheten IT och elektronik i de moment som utförs. Elektronik och IT-system har möjliggjort både en ökning i tillgänglighet och en effektivisering av vårdprocesserna. Patientjournaler är elektroniska och berörda kan ta del av innehållet via dator uppkopplad till patientjournalsystemet. Samma sak gäller även för t.ex. röntgenbilder och undersökningsresultat. IT används för att sköta tidsbokning, remisshantering och flertalet olika moment som ingår i vårdprocessen. Recept skickas elektroniskt och kan hämtas ut vid valfritt apotek. IT används också som stöd vid patientövervakning och operation. Användingsområdena är alltså väldigt väldigt många.

Man kan konstatera att i väl fungerande IT-system och IT-stöd inom vården ligger en enorm potential i att både underlätta i vårdarbetet som utförs och att samtidigt säkerställa att vården som utförs både håller hög kvalitet och hög patientsäkerhet. Man hade också gärna velat kunna konstatera att IT-system och IT-stöd inom sjukvården också fungerar både väl och optimalt...hela tiden och i alla lägen. Praktiken visar dock att det fortfarande finns mycket kvar att åtgärda.

Det uppskattas att ca 105 000 vårdskador uppkommer inom sjukvården varje år. Socialstyrelsen uppskattar att ca 10% av dessa är IT-relaterade vårdskador och att dessa 10% drastiskt hade kunnat minskas genom en förbättring av vårdens IT-stöd.

Utveckling av IT-stöd och IT-system kostar väldigt mycket pengar. Åtskilliga miljoner har redan lagts på att skapa nya system eller att vidareutveckla redan befintliga system. En del har haft stora problem kopplade till sig och i vissa fall orsakat tråkiga konsekvenser. Under 2008 avled två patienter just på grund av att IT-stöd och rutiner kring dessa inte fungerade väl. Att se till så att sjukvården har väl fungerande IT-system och IT-stöd är en nödvändighet.

Det finns idag system och stöd som har delar som fungerar väldigt väl. Genom kommunikation och samverkan mellan sjukvårdshuvudmän, IT-utvecklare, vårdgivare och framför allt vårdpersonal och användare finns möjlighet till att hitta en både bra, givande, användarvänlig och patientsäker lösning.

För mer information i ämnet läs gärna debattartikel i GP av Karin Båtelson, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ordförande i Göteborgs Sjukhusläkarförening och ledamot i Sveriges Läkarförbunds IT-råd. Ämnet har även tagits upp i två inslag i Rapport (länk till inslag 1 och inslag 2) där bl.a. Karin Båtelson och Carina Iloson, specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, medverkar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar