onsdag 26 augusti 2009

Fördjupat polisiärt samarbete på EU-nivå

Utbyte av information, kunskap och erfarenheter utgör en viktig del för vidareutveckling av en verksamhet, organisation, instans, företag, mm. Likaså gäller för polisiärt arbete, rättsväsende och rättsäkerhet. Redan inför förra valet till Europaparlamentet år 2004 drev (FP) frågan om införandet av ett europeiskt FBI vilket bl.a. omfattar utbyggnad av Europol och Eurojust. Frågan fördes även fram som en av huvudpunkterna i FP:s EU-program inför valet till Europaparlamentet i juni i år.

Brottsligheten blir allt grövre och internationella ligor skapar kriminella nätverk som sträcker sig över och genom flera länder. Införande av ett Europeiskt FBI och därigenom utveckling och fördjupning av bl.a. det mer operativa polisiära samarbetet på EU-nivå är ett viktigt och nödvändigt redskap för att bättre och mer effektivt kunna minska den gränsöverskridande brottsligheten inom EU-länderna.

Det mer strategiska och långsiktiga polisiära samarbetet på EU-nivå utgör även det en viktig del i uppbyggnad, utveckling och förstärkning av den gemensamma polisiära och rättsliga kapaciteten inom EU. Denna typ av bilateralt samarbete faller dock utanför Europols verksamhetsområde. Organiserad brottslighet har ofta sin källa av kriminell verksamhet i ett land men påverkar och/eller har sin slutdestination i annat EU-land. Trafficking och droghandel är bara två exempel på denna typ av gränsöverskridande brottslighet. Uppbyggnad av den gemensamma polisiära kapaciteten är ett viktigt inslag i att på ett mer strategiskt och långsiktigt plan bekämpa denna typ av kriminalitet.

För att finansiera det strategiska samarbetet genom att bygga upp den gemensamma polisiära kapaciteten finns möjlighet att söka EU-medel. Östersjöprogrammen är ett exempel på detta. Det finns också möjlighet att söka EU-medel för att polismyndigheter inom två eller flera länder gemensamt samarbetar och arbetar i ett annat EU-land. Ett syfte med detta samarbete är att för att stoppa och förhindra kriminalitet i det ena landet görs åtgärder i det land där ursprunget till den kriminella verksamheten finns. En del polisiära samarbetsprojekt är mer omfattande, mer långsiktiga och involverar polismyndigheter i två eller flera EU-länder som tillsammans samarbetar på en mer internationell nivå med polismyndigheter i länder utanför EU. En stor del av drog- och narkotikahandeln som har sin slutdestination i Sverige eller annat EU-land har sin källa i land/länder utanför EU.

Internationellt samarbete och uppbyggnad av den gemensamma polisiära och rättsliga kapaciteten både mellan EU-länder och mellan EU-länder och övriga länder utgör en väldigt viktig del i arbetet med att bekämpa och förhindra gränsöverskridande kriminell verksamhet. Samarbetet stärker rättsväsendet och försvårar verksamheten både inom kriminella grupperingar och för genomförande av brottsliga handlingar.

Det bör uppmuntras till och underlättas för svensk polis och rättsväsende att både ansöka om och delta i med EU-medel finansierade samarbetsprojekt för uppbyggnad och utveckling av den gemensamma polisiära kapaciteten inom EU.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar