lördag 5 september 2009

Låt spriten flöda…

…dvs handspriten… på våra sjukhus, vårdcentraler och patientmottagningar. Vanlig handsprit är ett av de enklaste och mest effektiva sätten att förhindra spridning av både vårdrelaterad smitta och kontaktsmitta inom hälso- och sjukvården.

Varje år drabbas ca 10 % av alla inneliggande patienter av någon form av vårdrelaterad infektion. MRSA, VRE och ESBL-bildande bakterier är bara några exempel på infektioner som kan ge förödande konsekvenser för den drabbade. Infektionen kan vara svårbehandlad och leda till en lång efterföljande sjukdomsperiod. Det finns också en risk att den insjuknade utvecklar ett kroniskt sjukdomstillstånd som personen får leva med under resten av sitt liv.

En del patientgrupper är särskilt utsatta och har svårigheter att kunna klara av infektionen över huvud taget. En anledning kan vara att de antingen inte har hunnit utveckla ett eget immunförsvar än som tex för tidigt födda spädbarn eller har ett försvagat immunförsvar som tex de som får cancerbehandling.

Akut insjuknande i vårdrelaterade infektioner har också förödande konsekvenser för sjukvården i sig. Patienter kan inte skrivas ut som planerat och antal vårddagar och kostnader kopplade till dessa ökar. Det minskar också antalet tillgängliga vårdplatser vilket lätt leder tex till överbeläggning då nya akuta patienter inte kan nekas till att läggas in för sjukhusvård eller till att planerade medicinska åtgärder får senareläggas pga att det saknas lediga vårdplatser.

Antalet patienter som varje år drabbas av vårdrelaterade infektioner måste minskas. Sjukhusen arbetar febrilt med att försöka minska antalet vårdrelaterade infektioner. Den senaste mätningen visade att antalet drabbade har sjunkit med i genomsnitt 1,3 % från 2008 till 2009, så man kan nog dra slutsatsen att det är på väg åt rätt håll. Men antalet patienter som varje år drabbas av vårdrelaterade infektioner måste minskas ännu mer och det rejält.

Vanlig handsprit använd på rätt sätt är ett sätt att underlätta i arbetet med att förhindra smittspridning av vårdrelaterade infektioner. Det är dessutom ett enkelt sätt. Och relativt billigt. Åtminstone i relation till kostnaden för eventuell sjukskrivning, extra vårddygn, ökad belastning på personal och behandling av eventuella efterföljande kroniska symptom. Låt därför handspriten flöda inom svensk hälso- och sjukvård!

PS: Även i maktens korridorer arbetar svenska politiker med att försöka förhindra smittspridning. I Riksdagens lunchrestaurang sitter en lätt tillgänglig behållare med handsprit som är enkel att använda innan man börjar plocka till sig sin lunchmat. Bra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar