söndag 10 januari 2010

Yttrandefrihet

Hälso- och sjukvård är ett av de verksamhetsområden som styrs av flertalet olika lagar. För att nämna några av dem så finns det hälso- och sjukvårdslagen, sekretesslagen, patientdatalagen, personuppgiftslagen, lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, patientskadelagen och smittskyddslagen. Lagarna är till för att säkerställa patientens rättigheter och även vårdgivarens ansvar och att patienten ska kunna känna sig trygg i sin kontakt med vården.

Sjukvård är i sig en komplex organisation som i mångt och mycket innebär en utmaning att organisera för att kunna utföra bra vård i enlighet med våra svenska lagar. Under en period var lösningen att varje år skjuta till mer resurser. Under den senare tiden har lösningen tenderat att i stället ligga i besparingar och en strävan efter att effektivisera sin verksamhet. Nyckelord har varit, och är, att hålla budget. Omorganisationer har pågått i större eller mindre omfattning under väldigt lång tid och kommer säkerligen fortsätta att vara en del av den framtida utvecklingen av sjukvården. En organisation och verksamhet behöver utvecklas för att möta och anpassas till förändringar i dess omgivning.

Vad händer om man som sjukvårdsanställd upptäcker att organisationen man arbetar vid utgör eller kan komma att utgöra en risk eller försämring för patienter och för den patientverksamhet som bedrivs? Vi har både yttrandefrihet och meddelarfrihet i Sverige. I kontrast till detta finns stora lojalitetskrav på en person som anställd. Bara under det senaste året har det i media förts fram incidenter där anställda inom sjukvården har fört fram oegentligheter om sin organisation där den anställde har använt sig av yttrandefrihet och meddelarfrihet och därefter blivit drabbad av negativa konsekvenser och repressalier.

Varje år delar Sjukhusläkarföreningen ut pris till Årets visslare. Priset går till den person som vågat yttra sig och protestera fast det kan få negativa konsekvenser. Jag är glad att Sjukhusläkarföreningen visar detta stöd. Den som vågar yttra sig högt och på så sätt också vågar ta risken att råka ut för negativa konsekvenser för att värna om patienter och patientverksamhet visar enligt min åsikt lojalitet mot organisationen där man är anställd, sina medarbetare och de som är mottagare av den vård som bedrivs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar