måndag 1 april 2013

SDN Centrum: NEJ till inrättande av Utbildningsutskott!

Tisdagen den 26 mars hade vi sammanträde med SDN Centrum och det blev ett mycket engagerat möte med en speciellt intressant debatt kring ett av ärendena, ärendet som handlade om inrättande av utbildningsutskott i stadsdelsnämnderna.

Bakgrunden är att den styrande majoriteten har i kommunstyrelsen föreslagit en utredning om inrättande av utbildningsutskott i stadsdelarna i Göteborg. Majoriteten föreslår att stadsdelsnämnderna ska inrätta särskilda utbildningsutskott. Ärendet var uppe för beslut i nämnden i tisdags och FP tillsammans med M och KD yrkade på definitivt avstyrkande till detta förslag.

Skola och utbildning är oerhört viktigt och något som har en avgörande betydelse för alla elever och är något som utgör en ovärderlig grund för alla barn och ungdomar att ha med när de tar stegen vidare in i framtiden.

Kommunallagen är oerhört tydlig när det gäller ansvar för området. Ärenden som avser mål, inriktning, omfattning eller kvalitet kan inte delegeras. Det är respektive stadsdelsnämnd som är huvudman för grundskolan. Hela nämnden, i sin helhet, bör därför utifrån detta ta sitt ansvar.

Förslaget innehåller flertalet oklarheter. Undrar bl.a. över vad den styrande majoriteten i Göteborg har för viljeinriktningar när det gäller skola och utbildningsområdet, ett område som är så grundläggande, viktigt och som påverkar så många på så många plan. Min åsikt är den att ett inrättande av ett utbildningsutskott flyttar fokus från just de personer som berörs, dvs. elever, lärare, rektorer, vårdnadshavare till i stället en tillkommande inrättad politisk instans, en instans som enligt lagen inte har mandat för beslutfattande. Ansvaret ligger och ska så vara på hela nämnden. Funderar också kring risker för ökat detaljstyre.

Införande av utbildningsutskott är också kopplat till tillkommande kostnader. Göteborgs Stad satsar redan nu mindre pengar per elev och år (ca 9 000 kr) än jämförelsevis med övriga storstadskommuner som t.ex. Stockholm och Malmö. Innebär ett eventuellt inrättande av utbildningsutskott att det blir än mindre pengar som satsas per elev och år? Anser att det hade varit mer positivt och mer långsiktigt att satsa dessa pengar på just skol- och utbildningsverksamheten för att främja förutsättningar för de personer som främst berörs, dvs. elever, rektorer, lärare, vårdnadstagare m fl. Det är där fokus bör ligga.

Vårt yrkande blev tyvärr nedröstat. Undrar fortfarande över samma fråga jag ställde vid nämndmötet, vad skulle inrättande av ett utbildningsutskott kunna tillföra som inte nämnden redan har ansvar för som huvudman?

Frågan och förslaget om utbildningsutskott har diskuterats flitigt den senaste tiden. Rekommenderar varmt att läsa ett mycket bra repliksvar från Fp med alliansen i Gbg publicerat i GP den 27 mars. Länkar till fler debattartiklar mm i ämnet hittar du nedan. Citat från artikeln "De rödgröna skjuter ansvaret ifrån sig genom att bilda skolutskott, vilket bara gör ansvaret för skolan än otydligare." Instämmer med detta helt och fullt!

Rekommenderar också att läsa Alliansen i Göteborgs nyligen publicerade rapport ”Nystart förskolan i Göteborg”.

Alla elever har rätt till en likvärdig skola och utbildning!

Mer i ämnet i media och i bloggosfären:
GP, Pär Gustafsson, Alliansen i Göteborg, FP i Göteborg,

Surfa gärna vidare till SDN-bloggen där vi FP-ledamöter och ersättare runt om i stadsdelsnämnderna i Göteborg bloggar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar