tisdag 16 oktober 2012

SDN Centrum: Mål- och inriktning för 2013: valfrihet och psykisk ohälsa.

Tisdagen den 2 oktober hade vi nämndsammanträde i SDN Centrum och det blev en hel del diskussioner med stort engagemang kring några av ärendena.

Vid mötet fattade vi bl.a. beslut om mål- och inriktning för 2013. Vi i alliansgruppen har under sommaren arbetat intensivt med vårt mål- och inriktningsdokument och jag är väldigt stolt över innehållet. Speciellt över att vi lyfter fram vikten av en målmedveten strategi inom grundskolan mot mobbning, rasism, missbruk och våld, att undervisningen är anpassad efter elevens förmåga, att uppmuntra anhöriganställda och anhörigvårdare och ge stöd av hög kvalitet samt att psykisk ohälsa ska uppmärksammas och förebyggas.

Det blev en mycket engagerad diskussion kring innehåll i mål- och inriktningsdokumenten. Flera frågor och områden tas upp av både s-v-mp-majoriteten och av oss i alliansen. Samtidigt påpekades det att det är klara och tydliga ideologiska skillnader mellan majoriteten och oss i opposition. Vi anser att varje människa är expert på sitt egna liv och att politikens roll är att underlätta livet och skapa möjligheter för människor att leva sina liv så som det passar dem. Vi vill därför bl.a. införa LOV (Lag om Valfrihetssystem) för att stärka kopplingen mellan människors val och styrning av de ekonomiska resurserna t.ex. inom hemtjänsten. Majoriteten i Göteborg har upprepade gånger sagt nej till detta, vilket är beklagligt. Det borde vara en självklarhet att själv få välja vem som ska komma in i sitt hem för att ge stöd och hjälp utifrån olika behov.

Under diskussionen lyfte jag fram att det var positivt att majoriteten bl.a. tar upp förebyggande insatser och folkhälsoarbete inom barn- och ungdomsområdet. Jag framförde dock att jag hade önskat en högre ambitionsnivå för Centrum när det gäller psykisk ohälsa hos barn och ungdomar än vad majoriteten uttalade i sitt mål- och inriktningsdokument om att ”försämringen av psykisk ohälsa hos ungdomar ska motverkas”.

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är ett folkhälsoproblem som absolut ska tas på allvar. Jag anser inte att det duger att den styrande majoriteten uttrycker att den nuvarande nivån av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar enbart inte ska försämras. Detta är inte tillräckligt. Och det är heller inte okej enligt min mening. Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är ett folkhälsoproblem som måste tas på allvar. Därför poängterar vi i alliansen i vårt mål- och inriktningsdokument att psykisk ohälsa hos barn och ungdomar ska uppmärksammas och förebyggas.

Vårt mål- och inriktningsdokument för 2013 blev nedröstat, vilket naturligtvis var väntat.

Ser fram emot maktskifte valåret 2014 som innebär och ger nya möjligheter för invånarna i Göteborg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar