söndag 17 augusti 2014

Val 2014: Ditt val, din framtid!

Om fyra veckor, söndagen den 14 september, går Sverige till val. Valet handlar om vår framtid.
Vad krävs för att Sverige som land ska kunna möta utmaningar, utvecklas och ge oss möjligheter?
Det har hänt otroligt mycket sedan valet 2006 med då en förtroendevald alliansregering (M, FP, C och KD). Åtskilliga nödvändiga och efterlängtade reformer, förändringar och förbättringar har genomförts. I samband med detta inträffade också en djupt allvarlig finanskris. Sverige har stått sig bra i detta, enormt bra, till stor del tack vare en regering som hanterat utmaningen och svårigheterna ytterst väl.
Det går inte att underskatta vikten av skola, utbildning, jobb, möjligheter och ett tryggt socialt skyddsnät.
Om en månad går vi i Sverige till val. Valet handlar om nuet och om framtiden.
I Göteborg har vi haft ett rödgrönt styre i 20+ år.
Vi vill mer för Göteborg och för Göteborgarna. Göteborg behöver utvecklas. Göteborg behöver ges möjligheter!

Imorgon öppnar vår valstuga på Kungsportsplatsen. Vi kommer då också att presentera vårt valmanifest för Göteborg. Kom gärna förbi om du har möjlighet!

Jag tror på att politik berör. Jag tror också på att politik ska reflektera och att förtroendevalda politiker representerar väljarna. Det handlar om hur vi vill att vårt framtida samhälle ska se ut.

I Folkpartiet Liberalernas värderingar och ideologi hittar jag den värdegrund som både värnar om och skapar möjligheter för varje enskild person men också för vårt samhälle och omvärld.
Varje person är unik, med sin egen personlighet, sin bakgrund och sina egna drömmar om framtiden. Det är varje enskild människa som tillsammans skapar och utgör ett levande samhälle.

Jag kandiderar till kommunfullmäktige för Folkpartiet Liberalerna i Göteborg.
Vi behöver en liberal drivkraft för Göteborg.
Vi ska leva i ett samhälle som värnar om människan. Varje person ska ha möjlighet att själv få fatta viktiga beslut som påverkar ens liv. Vi ska ha ett tryggt socialt skyddsnät. Psykisk ohälsa är oerhört påfrestande för drabbade och anhöriga. Stöd ska sättas in tidigt. Barn och ungdomar ska ha en bra start i livet. Utbildning ger möjligheter. Det ska vara enkelt för ungdomar att få stöd kring hälsa och relationer.
Mina frågor är:
*  Psykisk ohälsa måste bekämpas. Stöd ska sättas in tidigt!
*  Alla elever har rätt till en bra skola och utbildning!
*  Förebyggande insatser är investeringar för framtiden!

Vill du läsa mer om vår budget för Göteborg hittar du länk här.
Vill du läsa mer om Folkpartiets valmanifest för Sverige hittar du länk här.

måndag 1 april 2013

Tyck till i vår enkät om äldreomsorgen!

Frågan kring äldreomsorgen i Göteborg har verkligen varit i fokus under den senaste tiden. Rapporter har kommit, artiklar har publicerats och åtskilliga debatter har förts i olika sammanhang som t.ex. i Kommunfullmäktige i ämnet.

Folkpartiet i Göteborg vill veta vad du tycker! Ska äldre själva kunna välja vem som utför hemtjänst i sitt hem? Tycker du att Göteborg ska avveckla fler äldreboenden? Ska Göteborg införa en äldreombudsman dit äldre och anhöriga ska kunna vända sig för att få råd och stöd? Känner du dig trygg med att åldras i Göteborg? Fungerar hemtjänsten bra? Har du några synpunkter och idéer om äldreomsorgen i Göteborg?
Vad tycker du? Gå in på vår hemsida och svara på enkäten om äldreomsorgen!
Vi uppskattar ditt svar.
Tack på förhand!
 

SDN Centrum: NEJ till inrättande av Utbildningsutskott!

Tisdagen den 26 mars hade vi sammanträde med SDN Centrum och det blev ett mycket engagerat möte med en speciellt intressant debatt kring ett av ärendena, ärendet som handlade om inrättande av utbildningsutskott i stadsdelsnämnderna.

Bakgrunden är att den styrande majoriteten har i kommunstyrelsen föreslagit en utredning om inrättande av utbildningsutskott i stadsdelarna i Göteborg. Majoriteten föreslår att stadsdelsnämnderna ska inrätta särskilda utbildningsutskott. Ärendet var uppe för beslut i nämnden i tisdags och FP tillsammans med M och KD yrkade på definitivt avstyrkande till detta förslag.

Skola och utbildning är oerhört viktigt och något som har en avgörande betydelse för alla elever och är något som utgör en ovärderlig grund för alla barn och ungdomar att ha med när de tar stegen vidare in i framtiden.

Kommunallagen är oerhört tydlig när det gäller ansvar för området. Ärenden som avser mål, inriktning, omfattning eller kvalitet kan inte delegeras. Det är respektive stadsdelsnämnd som är huvudman för grundskolan. Hela nämnden, i sin helhet, bör därför utifrån detta ta sitt ansvar.

Förslaget innehåller flertalet oklarheter. Undrar bl.a. över vad den styrande majoriteten i Göteborg har för viljeinriktningar när det gäller skola och utbildningsområdet, ett område som är så grundläggande, viktigt och som påverkar så många på så många plan. Min åsikt är den att ett inrättande av ett utbildningsutskott flyttar fokus från just de personer som berörs, dvs. elever, lärare, rektorer, vårdnadshavare till i stället en tillkommande inrättad politisk instans, en instans som enligt lagen inte har mandat för beslutfattande. Ansvaret ligger och ska så vara på hela nämnden. Funderar också kring risker för ökat detaljstyre.

Införande av utbildningsutskott är också kopplat till tillkommande kostnader. Göteborgs Stad satsar redan nu mindre pengar per elev och år (ca 9 000 kr) än jämförelsevis med övriga storstadskommuner som t.ex. Stockholm och Malmö. Innebär ett eventuellt inrättande av utbildningsutskott att det blir än mindre pengar som satsas per elev och år? Anser att det hade varit mer positivt och mer långsiktigt att satsa dessa pengar på just skol- och utbildningsverksamheten för att främja förutsättningar för de personer som främst berörs, dvs. elever, rektorer, lärare, vårdnadstagare m fl. Det är där fokus bör ligga.

Vårt yrkande blev tyvärr nedröstat. Undrar fortfarande över samma fråga jag ställde vid nämndmötet, vad skulle inrättande av ett utbildningsutskott kunna tillföra som inte nämnden redan har ansvar för som huvudman?

Frågan och förslaget om utbildningsutskott har diskuterats flitigt den senaste tiden. Rekommenderar varmt att läsa ett mycket bra repliksvar från Fp med alliansen i Gbg publicerat i GP den 27 mars. Länkar till fler debattartiklar mm i ämnet hittar du nedan. Citat från artikeln "De rödgröna skjuter ansvaret ifrån sig genom att bilda skolutskott, vilket bara gör ansvaret för skolan än otydligare." Instämmer med detta helt och fullt!

Rekommenderar också att läsa Alliansen i Göteborgs nyligen publicerade rapport ”Nystart förskolan i Göteborg”.

Alla elever har rätt till en likvärdig skola och utbildning!

Mer i ämnet i media och i bloggosfären:
GP, Pär Gustafsson, Alliansen i Göteborg, FP i Göteborg,

Surfa gärna vidare till SDN-bloggen där vi FP-ledamöter och ersättare runt om i stadsdelsnämnderna i Göteborg bloggar!

torsdag 8 november 2012

Skolpolitiken i Göteborg kan bli så mycket bättre!

Skolinspektionen har under förra och detta år gjort en omfattande granskning av grundskole- och fritidsverksamheten i Göteborg och slutrapporten presenterades igår för Kommunstyrelsen. Idag kan man läsa en debattartikel av majoriteten underskrivet av representant för skol- och utbildningsfrågor samt ordförande för samtliga stadsdelsnämnder i respons och reflektion till innehållet av Skolinspektionens slutrapport.

Jag anser att dagens debattartikel i GP från majoriteten i Gbg är något märklig. Citat " Det är den borgerliga regeringen som bär ansvaret för att utvecklingen i den svenska skolan fortsätter åt fel håll". Jag tycker att detta uttalande är något märkligt då Göteborg under de senaste 18+ åren har haft en S-MP-V majoritetsstyre. Talar man om regeringen så har skolans betydelse verkligen lyfts upp och flertalet nationella satsningar har (äntligen) gjorts, bl.a. genom införande av ny skollag, ny läroplan, satsning på läsa-skriva-räkna-garanti i de tidiga årskurserna, lärarlyft 1 och 2, lärarlegitimation mm, mm.

Undrar stort vad det politiska majoritetsstyret för Göteborg menar med att ansvar för både budget, resursfördelning till respektive SDN (stadsdelsnämnd), uppföljning, förutsättningar, möjligheter, förändringar, förbättringar och aktivt agerande för åtgärder inom skolan plus det nyligen inrättandet av lokala skolutskott i Göteborgs stadsdelsnämnder inte faller på det lokala ansvaret utan i stället på regeringen. Det låter något motstridigt och också märkligt att lägga ansvaret för detta på just regeringen.

Önskar och hoppas starkt på ett styre för Göteborgs Stad som både vågar ta ansvar och ge goda förutsättningar för en bra skola och utbildning för både elever och skolpersonal.
Rekommenderar varmt att läsa dagens inlägg av Helene Odenjung (FP) om resultat från Skolinspektionens slutrapport. Länk hittar du här.
Länk till Skolinspektionens slutrapport hittar du här.

Länk till debattartikel nämnd ovan hittar du här.

Mer i ämnet i media: GP Debatt, GP 1, GP Ledare, Västnytt, GT 1, GT 2, SR 1SR 2, Metro, GP 2, GP 3,
Och i bloggar: Alliansen i Gbg 1, Alliansen i Gbg 2, David Lega,

onsdag 7 november 2012

Skoldebatt på Riksföreningen Grundens Dag på Världskulturmuséet

Igår hade jag förmånen att få delta i debatt om skola och utbildning vid Riksföreningen Grundens Dag på Världskulturmuséet här i Göteborg. Jag är väldigt glad över att frågorna lyfts upp. Skola och utbildning är så oerhört viktigt.

Varje person växer med kunskap. Kunskap ger också mer makt över sitt eget liv. En bra utbildning ger varje elev en bra och stark grund och därmed också goda förutsättningar för att gå vidare in i framtiden efter sin skolgång. Det är bl.a. därför det är så oerhört viktigt alla elever får en bra utbildning och en bra skolgång utifrån just sina förutsättningar.

Det blev en väldigt intressant debatt med många kluriga och viktiga frågor som ställdes och togs upp. Det bekymrar mig att valdeltagandet för personer med LSS-stöd är så lågt som 25 %. Rösträtt är en grundläggande demokratisk rättighet. Alla röster väger lika tungt och är lika viktiga. Tror starkt på möten, samtal och dialog. Likaså att säkerställa att information görs tillgänglig på olika sätt som t.ex. genom lättläst information och att text på hemsidor går att lyssna till.
 


Fler viktiga frågor togs upp. Klasstorlek, betyg, lärarlegitimation, nya skollagen, ny läroplan, ny lärarutbildning, lärarlyften och status hos läraryrket. Lugn och ro i klassrummet är avgörande för att både kunna ta till sig undervisning och kunna lära sig och för att kunna undervisa och lära ut. Samtidigt är varje elev och varje klass unik, därför vikten av rektors ansvar för att göra bedömning av vad som är mest lämpligt för varje elev och varje klass.
Införandet av lärarlegitimation, ny skollag, ny läroplan och lärarlyften innebär bl.a. bättre utbildning för lärare, en tydlig skollag med större fokus på elevers rättigheter och vem som ansvarar för vad samt utvecklat och ökat kunskapsuppdrag i särskolan. Alla barn har rätt att lära sig och utvecklas. Och alla barn har rätt till en likvärdig utbildning utifrån just sina förutsättningar. Alla elever är olika och har olika förutsättningar. Det är därför oerhört viktigt att varje elev får just det stöd och den stimulans som eleven behöver utifrån sina förutsättningar.
Det är också därför det är viktigt att det finns olika kompetenser hos lärare, som t.ex. inom specialpedagogik, för att säkerställa att varje elev får en bra utbildning utifrån sina förutsättningar. Samtidigt är det också oerhört viktigt att det görs bra och grundliga utredningar för elever som är i behov av extra stöd och/eller har intellektuella funktionsnedsättningar. Och speciellt vikten av kontinuerlig uppföljning. Barn utvecklas och saker förändras många gånger över tid.
Det ställdes också fråga kring lärarnas status och lärarlöner. Det är ingen hemlighet att vi i FP länge drivit frågan kring vikten av att höja status för läraryrket. FP i Göteborg har också avsatt 30 miljoner extra i vår budget för extra satsning på lärarlöner.
Jag påpekade också att Göteborgs Stad satsar betydligt lägre pengar per varje elev än andra jämförbara storstäder, som t.ex. Stockholm, samt vikten av att pengar som avsätts i budget för skola och utbildning ska öronmärkas. Jag påpekade också att Göteborgs Stad bör föregå med gott exempel när gäller att erbjuda arbete och/eller praktik för personer med någon form av funktionsnedsättning.
Är väldigt glad och tacksam över alla samtal, många kloka och tänkvärda ord under gårdagen. Tar med mig mycket därifrån, bl.a. det att alla elever och personer är olika, unika, har olika förutsättningar och alla har rätt till att ha positiva förväntningar på sig, få en bra utbildning och få både stöd och stimulans!
Länk till inslag på Västnytt från debatten hittar du här.

Har tidigare bloggat om att forskning stöder tidiga betyg, länk till inlägg (juni 2010) hittar du här.tisdag 16 oktober 2012

SDN Centrum: Mål- och inriktning för 2013: valfrihet och psykisk ohälsa.

Tisdagen den 2 oktober hade vi nämndsammanträde i SDN Centrum och det blev en hel del diskussioner med stort engagemang kring några av ärendena.

Vid mötet fattade vi bl.a. beslut om mål- och inriktning för 2013. Vi i alliansgruppen har under sommaren arbetat intensivt med vårt mål- och inriktningsdokument och jag är väldigt stolt över innehållet. Speciellt över att vi lyfter fram vikten av en målmedveten strategi inom grundskolan mot mobbning, rasism, missbruk och våld, att undervisningen är anpassad efter elevens förmåga, att uppmuntra anhöriganställda och anhörigvårdare och ge stöd av hög kvalitet samt att psykisk ohälsa ska uppmärksammas och förebyggas.

Det blev en mycket engagerad diskussion kring innehåll i mål- och inriktningsdokumenten. Flera frågor och områden tas upp av både s-v-mp-majoriteten och av oss i alliansen. Samtidigt påpekades det att det är klara och tydliga ideologiska skillnader mellan majoriteten och oss i opposition. Vi anser att varje människa är expert på sitt egna liv och att politikens roll är att underlätta livet och skapa möjligheter för människor att leva sina liv så som det passar dem. Vi vill därför bl.a. införa LOV (Lag om Valfrihetssystem) för att stärka kopplingen mellan människors val och styrning av de ekonomiska resurserna t.ex. inom hemtjänsten. Majoriteten i Göteborg har upprepade gånger sagt nej till detta, vilket är beklagligt. Det borde vara en självklarhet att själv få välja vem som ska komma in i sitt hem för att ge stöd och hjälp utifrån olika behov.

Under diskussionen lyfte jag fram att det var positivt att majoriteten bl.a. tar upp förebyggande insatser och folkhälsoarbete inom barn- och ungdomsområdet. Jag framförde dock att jag hade önskat en högre ambitionsnivå för Centrum när det gäller psykisk ohälsa hos barn och ungdomar än vad majoriteten uttalade i sitt mål- och inriktningsdokument om att ”försämringen av psykisk ohälsa hos ungdomar ska motverkas”.

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är ett folkhälsoproblem som absolut ska tas på allvar. Jag anser inte att det duger att den styrande majoriteten uttrycker att den nuvarande nivån av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar enbart inte ska försämras. Detta är inte tillräckligt. Och det är heller inte okej enligt min mening. Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är ett folkhälsoproblem som måste tas på allvar. Därför poängterar vi i alliansen i vårt mål- och inriktningsdokument att psykisk ohälsa hos barn och ungdomar ska uppmärksammas och förebyggas.

Vårt mål- och inriktningsdokument för 2013 blev nedröstat, vilket naturligtvis var väntat.

Ser fram emot maktskifte valåret 2014 som innebär och ger nya möjligheter för invånarna i Göteborg!

lördag 6 oktober 2012

Nationella Anhörigdagen


Igår hade jag förmånen att få inviga firandet av den Nationella AnhörigdagenAnhörigcenter vid Mötesplatsen i Landala. Centrum valde att börja firandet redan igår. Den Nationella Anhörigdagen har firats sedan 2005 och kom till på initiativ av Anhörigas Riksförbund. Dagen handlar om att uppmärksamma och synliggöra alla anhöriga och anhörigvårdare runt om i Sverige. Och den handlar speciellt om att synliggöra anhörigas situation för allmänheten. Det handlar om de personer som i sin vardag hjälper, tar hand om och vårdar någon i sin närhet. Det kan vara sin maka/make, livspartner, sitt barn, sin förälder, en vän, granne eller en bekant.
I augusti i år publicerade Socialstyrelsen en kartläggning som visar att det är 1,3 miljoner personer runt om i Sverige som vårdar eller stödjer en närstående. Det kan vara en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller som har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Detta innebär att det är ungefär var femte person som i någon form hjälper och stödjer någon i sin närhet. Det handlar alltså om väldigt, väldigt många personer.
Jag skulle vilja säga att vi alla, i någon form och på något sätt, under någon period i våra liv antingen har varit, är eller kommer att bli just en anhörig och anhörigvårdare. Detta är alltså något som berör oss alla.
Jag vill verkligen lyfta fram just detta med att vara anhörig. Det är helt ovärderliga insatser som alla anhöriga gör i sin vardag runt om i Sverige, varje dag. Insatser som betyder så otroligt mycket för alla berörda. 
Livet är underbart. Det är mycket skratt, glädje men också en del tårar. Livet innehåller också en hel del förändringar. Jag tänker bl.a. på hur saker ibland inträffar och allt bara förändras, ibland över en dag. Det kan vara en plötslig sjukdom eller en olycka som inträffar. Vi blir ju också alla äldre med tiden.
När saker förändras vill man vara där som anhörig. Man vill hjälpa, stödja och ta hand sin närstående. Detta är ju en del av det som gör oss alla till människor. Just det där att vara där för andra man bryr sig om. Det känns bra. Det är ju det man vill göra. Och detta betyder också så oerhört mycket för alla inblandade. Vi vet ju alla att det känns alltid bättre och tryggare att man har någon bredvid sig som man känner och som man tycker om. Vi vet ju också hur bra det känns att kunna vara där för den man tycker om.
Att vara anhörig och anhörigvårdare är ovärderligt. Det är en förmån. Samtidigt kan det också många gånger vara både tungt och svårt. Som anhörig blir man ju också berörd och påverkad. Sjukdom eller plötsliga olyckor förändrar hela livssituationen. Saker är inte längre som de var igår eller förut. Det kan vara väldigt svårt att hantera och att bearbeta detta. Det kommer många tankar, funderingar, reaktioner på vad som hänt och funderingar och oro kring hur saker kommer att bli längre fram. 
Många gånger tror jag att som anhörig kan man vara väldigt ensam i sin situation. Man kanske inte har någon omkring sig man kan prata med. Eller så kanske man har personer man kan prata med men som kanske inte förstår. Vänner och andra i sin närhet kanske drar sig undan. Eller så kanske man inte vill berätta om sin situation för andra. Jag tänker speciellt på anhöriga när det gäller missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. Detta är fortfarande tyvärr kopplat till väldigt mycket skam.
Man brukar säga det att ensam är stark, men jag håller inte riktigt med om det. Vi behöver alla stöd och råd ibland. Jag är därför väldigt glad och stolt över Anhörigcenters verksamhet i Centrum. Det handlar om att få möjlighet att prata med någon och få råd och stöd. Och att få veta att man är inte ensam om det man går igenom. Det handlar också om att få möjlighet till att få prata och göra något annat för en liten stund. Det betyder så mycket. Jag är också speciellt tacksam över verksamheten vid Anhörigcenter eftersom att det där finns mycket duktiga och kunniga personer som gör en så stor skillnad för så många anhöriga. De gör det också med ett djupt engagemang och stort hjärta, vilket är guld värt.