lördag 22 oktober 2011

SDN Centrum: Studiebesök med Alliansgruppen i äldreomsorgen: fokus på förebyggande och anhörigstöd

Onsdagen den 5 oktober var vi i Alliansgruppen på studiebesök inom äldreomsorgen i SDN Centrum. Studiebesöket var på Mötesplatsen Kulturhuset och besöket inleddes med att vi hade möjlighet att närvara vid föreläsningsserie om det livslånga lärandet. Denna gång handlade föreläsningen om att ”Skratta utan anledning”. Och om någon hade tvivel kring om det går att skratta utan anledning, så bekräftades det snart genom alla skratt som fyllde föreläsningssalen att visst går det att skratta utan anledning. Det var en väldigt upplyftande föreläsning och jag är glad för att vi hade möjlighet att få ta del av den.

Under eftermiddagen fick vi väldigt bra information och genomgång av de olika verksamheterna som ryms i lokalerna. Mötesplatsen Kulturhuset har fokus på delaktighet och att det är ett samspel mellan deltagare och personalen. Stort fokus var också på att skapa naturliga möten över åldersgenerationer, på samhörighet och på att deltagare genom sitt deltagande och närvaro bidrar till själva verksamheten och hur den utvecklas. Det är ungefär 1 000 besök i månaden och målgrupp är seniorer innan personer eventuellt har behov av stöd, vård och/eller hemtjänst.

Jag ser väldigt positivt på denna typ av verksamhet. Olika former av Mötesplatser är oerhört viktiga. Det är alldeles för många äldre som är ensamma. Ofrivilligt ensamma. Vi pratade mycket om förluster. Förlust av jobb, partner, barn som bor på annan ort, vänner och om fysiska och psykiska förluster, mm. Det är därför viktigt att det finns möjligheter att skapa nya sammanhang, nya kontakter och nya sociala nätverk.

Vi fick också träffa ansvariga för Anhörigcenter, Uppsökande verksamhet, Frivilligverksamhet och Fixartjänst. Det var väldigt intressant och givande att få veta mer om verksamheterna. Under alliansregeringens förra mandatperiod antogs 2009 en ny skrivning i Socialtjänstlagen (5 kap 10§) som lyder: ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.” Denna förändring från ett bör till ett ska är viktig. Det är så många som är just anhöriga och som på olika sätt och till olika grad stödjer och vårdar sina närstående. Detta är viktigt att värna om. Samtidigt kan det många gånger vara tungt för både den anhörige och den närstående. Då måste det också finnas möjligheter till att få stöd.

Vi fick också information om projektet Görbra för äldre som också har en blogg Teknik för äldre. Projektet har kommit till på regeringsuppdrag via Hjälpmedelsinstitutet. Här i Göteborg handlar det om att flera stadsdelar samarbetar i olika delprojekt kring frågor som hur att underlätta för äldre när det gäller fastigheter, utemiljö, teknikstöd, sociala nätverk som t.ex. skype och facebook, mm. Jag passade på att nämna att det finns fastighetsägare som i samband med renoveringar av sina fastigheter och av t.ex. baddrum samtidigt gör badrum mer tillgängliga och anpassade genom att byta plats på handfat och toalettstol så att handfat placeras nära vägg och toalettstol blir mer frilagd och åtkomlig för eventuell assistans av t.ex. hemtjänst och personliga assistenter. En enkel åtgärd som gör att samtliga badrum blir mer anpassade för både befintligt och eventuella kommande behov bland de boende.

Vad jag ser som oerhört viktigt att vidareutveckla inom detta område är stöd till anhöriga till personer med någon form av psykisk ohälsa. Behovet är stort. Psykisk ohälsa kan vara oerhört tungt och påfrestande för både den drabbade och för anhöriga. Psykisk ohälsa drabbar också, tyvärr, många personer. Tyvärr är det fortfarande en hel del tabun och fördomar kring just psykisk ohälsa, vilket gör att det många gånger inte pratas om just detta eller att det många gånger glöms bort. Det måste finnas möjligheter till stöd som motsvarar behoven även när det gäller anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Och det behövs absolut utökat stöd både från hälso- och sjukvården och från kommunens sida när det gäller detta.

Ett stort och mycket uppskattat tack för ett väldigt intressant och mycket givande studiebesök!

söndag 2 oktober 2011

SDN Centrum: Demokratiprogram, ofullständiga betyg och boendemiljö vid placeringar.

Tisdagen den 27 september hade SDN Centrum sammanträde. Sammanträdet hade stor fokus på det nuvarande ekonomiska läget. Vi fick bra och tydlig information och redovisning från förvaltningen kring hur budgetarbetet fortgår.

Demokratiprogram för nämnden var också en av punkterna på dagordningen och nämnden fattade beslut att godkänna det. Demokratiprogram är en oerhört viktig del i en nämnds arbete och funktion. Jag ser väldigt mycket fram emot handlingsplanen som kommer att arbetas fram och tas upp för beslut i nämnden i december. Min förhoppning är, som jag nämnt tidigare i blogginlägg från mars och juli i år, att även SDN Centrum kommer att ha öppna nämndmöten om inte särskilda skäl föreligger.

Det är enormt viktigt att värna om närdemokrati och öppenhet i den politiska processen. Det ska inte vara långa avstånd mellan politiker och allmänheten. Och det måste finnas möjligheter för allmänheten och boende i stadsdelarna att kunna ta del av den politiska processen och av politiskt fattade beslut på fler sätt än i nuläget. Medborgardialog och dialogmöten är en viktig del av detta, som t.ex. den dialogprocess som startats igång i Centrum och som jag bloggat om bl.a. i augusti. Öppna nämndmöten, som ger möjlighet för intresserade invånare att kunna närvara om man så vill, utgör en annan viktig del.

Det var väldigt glädjande att alliansens yrkande angående elever med ofullständiga betyg antogs av nämnden. Yrkandet innebär att få redovisning på individnivå om orsaker till varför elever inte nått godkända betyg i kärnämnena och redovisning av vilka insatser skolan gjort för aktuella elever. Skola och utbildning är så viktigt och har en så stor påverkan för en persons framtid.

Vid sammanträdet fick jag också svar på en skriftlig fråga till förvaltningen om boendeplaceringar vid Änggården där personer med psykisk ohälsa eller social utsatthet via Göteborgs Stad och Stadsdelsnämnder bor med någon form av boendestöd. (Länk till frågan i sin helhet hittar du här: Bilaga 2 i protokollet.) Underhåll av de aktuella fastigheterna i Änggården har varit eftersatt under väldigt lång tid. Mer korrekt att säga är att underhållet har varit, i princip, obefintligt. GP uppmärksammade nyligen det undermåliga skicket av fastigheterna och även problem kring samarbete och avtal om underhåll av de aktuella husen.

I min fråga till förvaltningen undrade jag bl.a. om Centrum har personer placerade vid Änggården och i så fall vad Centrums ansvar är när det gäller standard och skick av boendemiljön och vilka krav Centrum kan ställa. Det var mycket bra svar och information förvaltningen gav kring frågorna. Det var också mycket bra förslag på vad förvaltningen kan göra, dvs. att påpeka vikten av goda lokaler i samtal med övriga berörda instanser inom Göteborgs Stad vid boendeplaceringar. Jag ser väldigt positivt på att det i frågan kommer att bli en utveckling till det bättre, för alla inblandade. Men allra främst för de personer som genom Göteborgs Stad, och därmed också genom kommunens ansvar, är placerade och bor med någon form av boendestöd.

lördag 1 oktober 2011

SDN Centrum: Studiebesök med alliansgruppen på skolor i Burås/Johannebergsspåret

Onsdagen den 7 september var vi i alliansgruppen i SDN Centrum på studiebesök på några av skolorna i Krokslätt (Burås/Johannebergsspåret). Det är alltid lika uppskattat och givande att få möjlighet att komma på studiebesök. Att få se hur lokaler och miljön ser ut, och, framför allt, att kunna föra samtal, ställa frågor och få svar och ha en dialog med berörda är oerhört värdefullt.


Buråsskolan i Göteborg
Första delen av studiebesöket var på Buråsskolan. Skolan har klasserna F-9 och det går ungefär 390 elever där. Vi träffade en av skolans två rektorer och fick mycket bra information kring skolan och skolverksamheten. Det var väldigt glädjande att höra att det förs samtal kring upprustning och underhåll av lokaler. Arbetsmiljön är viktig i mötet mellan pedagoger och elever. Det var positivt att se att det i nuläget pågår renovering av skolans toaletter. Underhåll av bl.a. toaletter på flertalet skolor i Göteborg har varit eftersatt under lång tid.

Det var glädjande att höra att regeringens satsning på Lärarlyftet kommit väl till användning genom fortbildning för flera lärare på skolan. Det var också glädjande att höra att skolan har skolsköterska, kurator och specialpedagog. Närhet till elevhälsan är oerhört viktigt. Likaså att både lärare och elever får möjlighet till stöd utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Vi fick också en mycket givande rundtur på skolan där vi blev guidade av två duktiga elever i åk 5. Stort tack till er båda!

Kreativitet på gården
vid Glasmästaregatans
två förskolor.
Andra delen av studiebesöket var på Glasmästaregatans två förskolor, på Glasmästaregatan 2 och 6. Vi träffade rektorn och fick väldigt bra information om förskoleverksamheten, som förutom Glasmästaregatan också inkluderar förskola på Mölndalsvägen. Ämnen som togs upp var bl.a. kvalitetsbegrepp, förutsättningar, lokaler, utbildningsdelar, pedagogik och inom- och utomhusmiljö. En av väldigt många tankar och intryck som jag tog med mig var bl.a. den kring utformning av lokaler med hänsyn till utrymme för hämtning och lämning, lek och vila, mm.

Buråsskolan invigdes 1927 och byggdes bl.a. med fokus på att ta tillvara på dagsljuset inomhus. Ingången till den allra första vaktmästarbostaden på Buråsskolan, som jag hört många berättelser om, leder numera till skolans expedition. Det var därför väldigt trevligt att se att den andra gamla vaktmästarbostaden finns kvar och att dess trädgård hålls i ett så vackert skick.

Stort tack för ett mycket uppskattat och givande studiebesök!