torsdag 23 juni 2011

GT Debatt/Replik: Läxmotståndarna har glömt att läsa på!

Skriver idag tillsammans med Bo Anderssen ett repliksvar i GT om att ”Läxmotståndarna har glömt att läsa på”. Repliken är svar till Vänsterpartiets replik till vår tidigare publicerade debattartikel i GT om undervisningstid och om att "Lärarnas löner måste bli högre".

(V) påstår i sin replik att (FP) är en av pådrivarna till att familjebakgrund ska påverka elevers skolresultat, att (FP) bejakar en negativ utveckling för lågpresterande elever och att (FP) aktivt motarbetar att elevers behov ska styra resursfördelning inom skolan i Göteborg.

I vårt repliksvar i dagens GT förtydligar vi att dessa påståenden inte stämmer. Vi tar också upp friskolor, valmöjligheter, den nedåtgående trenden av skolresultat sedan 1990-talet inom främst matematik, naturvetenskap coh läsförståelse, satsningar och reformer sedan regeringsskiftet 2006, det gradvisa borttagandet av betyg på 1970-talet, vikten av tidiga betyg coh resursfördelningsmodellen för skolpeng i Göteborg.

Vi tar också upp att (FP) i Göteborg vill genomföra en första lärarlönesatsning på 30 miljoner kronor för att stärka läraryrkets status. Lärare är skolans viktigaste resurs!

tisdag 21 juni 2011

Konflikter i skolan

Artikel publicerad i GöteborgsLiberalen nr 3, 2011.

Ordet konflikt är ett laddat ord. Det väcker tankar, reaktioner, känslor och minnen. Ordet konflikt väcker också många gånger associationer till något negativt, ett obehag. Varje person är unik, med sin personlighet, värderingar, åsikter och sätt att se på sig själv och sin omgivning. När personer möts med dessa olikheter uppstår olika typer av konflikter, så även i skolans värld.

Konflikthantering utgör en oerhört viktig del i det sociala samspelet mellan elever, mellan elever och lärare och mellan föräldrar och lärare i den dagliga skol- och undervisningsmiljön. I den nya lärarutbildningen som startar till hösten märks vikten av detta tydligt. Konflikthantering tillsammans med sociala relationer och ledarskap ingår i den gemensamma utbildningsvetenskapliga kärnan, dvs de ämnen som alla lärare läser oavsett inriktning, specialisering och examina.

För att få veta mer om ämnet arrangerade Utbildningsnätverket torsdagen den 26 maj en föreläsning och frågestund om ”Konflikthantering i skolan”. Gästföreläsare var Birgitta Friberg, konsult och adjunkt, med mer än 20 års erfarenhet av undervisning i ämnet vid bl.a. Yrkeshögskolan i Göteborg (fd KY-Akademin) och Pedagogen vid Göteborgs Universitet samt även redaktör och medförfattare till boken ”Konflikthantering i professionellt ledarskap”.

Birgitta förde fram att ämnet konflikthantering är ett både komplicerat och väldigt omfattande område. Konflikter är en naturlig del av skolans vardag. Det är därför oerhört viktigt att prata om detta och kunna veta hur att göra för att både våga ta itu med konflikten och för att kunna hantera den på ett konstruktivt sätt. Att få in mer utbildningskurser som riktar sig till lärare om just konflikthantering utgör en vital del i detta.

Birgitta beskrev olika nivåer på en konflikt och vikten av förebyggande åtgärder. Vi fick veta om olika typer av konflikter, hur konflikter kan utveckla sig och olika delar av ett konfliktförlopp. Konflikter uppstår ofta kring en sakfråga, men till den kommer också olika attityder och syn på andra människor. Risk finns att om konflikter inte blir lösta kan de leda till att konflikten ageras ut i handling. Det poängterades att kommunikation är avgörande för att kunna hantera en konflikt.

Det finns olika modeller för konflikthantering i skolan. Ingen enstaka modell fungerar för alla inblandade i alla lägen. Det fördes fram att det behövs mer vetenskaplig utvärdering av modellerna som används och att det behövs mer forskning på området överlag.

Det var en otroligt intressant och, på många plan, en väldigt tankeväckande föreläsning. Om konflikter hanteras väl ger de möjligheter till lärande och utveckling. Om konflikter hanteras väl ger de också värdefulla möjligheter till att bättre förstå sig själv och andra.

Kristina Palmgren
Sammankallande för Utbildningsnätverket
för (FP) i Göteborg

Föreläsningen och frågestunden genomfördes
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg.

 

Föreläsare Birgitta Friberg.Kristina Palmgren


Kristina Palmgren, Birgitta Friberg
och Andreas Eraybar.

 

Ulrika Gustafsson, Lisbeth Pipping
och Kristina Palmgren.


 

söndag 12 juni 2011

GT Debatt: Lärarnas löner måste bli högre!

Idag skriver jag tillsammans med Bo Anderssen (FP) på GT Debatt om att Lärarnas löner måste bli högre.

Artikeln tar upp vikten av pedagogiskt rimliga storlekar på elevklasser, vikten av lärarledd tid/undervisningstid och utvecklingen av antalet elever som väljer kommunal- respektive fristående skolor. Vi delar starkt åsikten som vår partikollega Anders Carlgren framförde i en debattartikel i GT den 30 maj om nödvändigheten av mindre storlekar på elevklasser.

Vi tar i artikeln bl.a. upp att den genomsnittliga undervisningstiden i Sverige är markant lägre i både grundskolan och på gymnasiet i jämförelse med genomsnittet i OECD.

I artikeln tar vi också upp vikten av att det måste göra extra lönesatsningar för lärare. Budgetplaner för 2012 har nyligen presenterats från både majoriteten och allianspartierna i Göteborg. Kompetens- och lönesatsningar för lärare saknas i majoritetens budgetförslag. Detta är djupt beklagligt.

För att stärka läraryrkets status i Göteborg vill vi i (FP) genomföra en första lönesatsning för lärare på 30 miljoner kronor. En satsning som är nödvändig att göra på skolområdet, både på kort- och lång sikt, för att säkerställa en positiv framtida utveckling. Lärare är skolans viktigaste resurs!

söndag 5 juni 2011

Mänskliga rättigheter i regnbågens färger.

Just nu pågår HBTQ-festivalen för fullt här i Göteborg. Regnbågsflaggan pryder spårvagnar, bussar och de flesta flaggstänger runt om i staden och festivaltält är uppställda i Bältesspännarparken. För mig handlar HBTQ-festivalen om mänskliga rättigheter som det är så oerhört viktigt att värna om.

1948 antog och kungjorde FN en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. I inledningsparagrafen fastställs erkännandet av det inneboende värdet hos alla personer och att alla personer har lika och obestridliga rättigheter som utgör själva grunden för frihet, rättvisa och fred i världen.

Trots att det gått mer än 60 år sedan dess gäller inte de grundläggande mänskliga rättigheterna för alla. Personer möter fördomar, diskrimineras, kränks och utsätts för hot och våld på grund av den person man är, hur man väljer att leva sitt liv eller med vem man väljer att dela sitt liv. Detta är djupt beklagligt. Det tillhör inte de värdegrunder som vi delar genom de mänskliga rättigheterna eller genom våra grundläggande demokratiska principer.

Mänskliga rättigheter är universella och människovärdet är okränkbart. Det gäller för alla personer, oavsett ålder, kön, tro, funktionsnedsättning och sexuell läggning eller sexuell identitet. Att ha ett öppet sinne och att respektera och värdesätta andra personer utifrån att vi alla har rätt till våra mänskliga rättigheter eliminerar att fördomar skapas, växer och får fäste. Mänskliga rättigheter är något vi värdesätter. Likaså friheten att få vara den person man är och är född som och till.

Idag är det dags för Regnbågsparaden. Jag kommer med stolthet att gå med just för att värna om de mänskliga rättigheterna, om friheten och om det människovärde som alla har.


Tidigare blogginlägg i ämnet: oktober 2009 och maj 2010.

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Helene Odenjung, Pär Gustafsson, GöteborgsLiberalen och Anne-Marie Ekström.

Media: GP1, GP2, GP3, GT1, GT2, SVT och TV4.