lördag 23 april 2011

Mobbning är inte den drabbades ”fel”.

För några veckor sedan hade jag förmånen att delta vid en föreläsning om mobbning i skolan. Det var en föreläsning som lämnade ett starkt intryck. Föreläsaren, Lisbeth Pipping, berättade om sina egna erfarenheter av att under hela sin skolgång ha blivit utsatt för mobbing av de andra eleverna i klassen och skolan. Det som är djupt beklagligt är att merparten av de vuxna omkring under hela skolgången valde att titta bort. Merparten av de vuxna valde också att avfärda de försök den drabbade gjorde genom att berätta för vuxna i skolan om mobbningen. Ett av svaren den mobbade hade fått var att det var den mobbade som var annorlunda och borde ändra på sig för att passa in bättre bland de andra eleverna.

Berättelsen från föreläsningen inträffade för flera år sedan. Man hade önskat att mobbning sedan dess hade upphört, men tyvärr förekommer mobbning än idag. Tidigare i år publicerade Skolverket rapporten ”Utvärdering av metoder mot mobbning”. Rapporten visar att 7-8% av både pojkar och flickor utsätts för mobbning (motsvarar ca 50 000 elever) och att 1,5 % utsätts för långvarig mobbning som fortgår i ett år eller mer (motsvarar ca 13 000 elever). Detta är helt oacceptabelt.

Det är inte okej att barn någon gång under sin skoltid blir utsatta för mobbning. Det är heller inte okej att vuxna omkring många gånger tittar åt ett annat håll. Mobbning är aldrig okej. Och vuxna omkring måste ta sitt ansvar. Det är inte okej att titta bort. En drabbad skolelev har sagt ”psykisk mobbning är värst, den går in i själen och dödar själen inifrån”. Det ska inte behöva vara så. Det är alldeles för många barn i skolor runt om i landet som lider i tysthet och som tror att det är deras ”fel” att de blir utsatta för mobbning. Att de på något sätt inte duger som de är. Och att det är något ”konstigt” med dem som gör att andra kan trakassera, frysa ut, hota och slå dem. Mobbning är en oerhörd kränkning mot en annan person. Det är aldrig okej.

Många skolor arbetar intensivt med både förebyggande åtgärder och tidiga insatser. Och det finns många vuxna som tar tag i situationen tidigt och sätter stopp för mobbningen som pågår. Detta är bra. Det är också bra att Skolverket har sett över flertalet av de många olika anti-mobbning program som används runt om i skolorna, med fokus på om programmen som används vilar på en vetenskaplig grund och om de ger de effekter som de har som syfte att uppnå.

Vid föreläsningen jag var på för några veckor sedan fick jag också förmånen att träffa Måns Jenningers pappa, Claes Jenninger. Mötet med Måns pappa lämnade ett mycket starkt och väldigt varmt intryck hos mig. Måns blev mobbad under sin skoltid. På Annandag Påsk för 6 år sedan orkade han inte med sin situation längre. Han tog sitt eget liv. Detta är oerhört tragiskt och djupt beklagligt. För att hedra Måns minne startade Måns pappa en minnesfond som på Annandag Påsk varje år delar ut ett stipendium för att uppmärksamma en eller flera personer som i handling visat att alla i skolan har rätt att känna trygghet och gemenskap.

Jag är oerhört tacksam för alla de personer som arbetar med att förebygga, förhindra och tidigt sätta stopp för mobbning. Detta arbete är ovärderligt. Och mobbning är inte den drabbades "fel".

Media: DN, GP, Skolinspektionen och GP 2.

söndag 10 april 2011

Företagande främjar utveckling.

Sverige är en del av en globaliserad värld. Detta märktes tydligt vid finanskrisen som spred sig med en enorm fart över hela världen hösten 2008 och med den inträffade också den djupaste ekonomiska kris sedan 1930-talet. En av de bidragande faktorerna till att dämpa just konjunktursvängningar och i stället ge en mer stabil ekonomi när konjunkturen går upp eller ner är företagande, och allra helst småföretagande.

Under lång tid har Sverige haft ett (S)-dominerat styre. De tror inte på marknadsekonomi, vilket bland annat har lett till att företagande inte fått utrymme, försvårats för eller till och med motarbetats. Staten varken kan eller ska äga allt. Tillgängliga pengar och skattemedel skyfflas bara runt i ett sådant system med stor risk för stagnation. Företagande behövs och är oerhört viktigt bland annat för att värna om entreprenörskap och utveckling och för att föra in nya medel i skattemedelsystemet.

Jag är väldigt glad för att (FP) länge har drivit på för att förbättra villkor och förutsättningar för företagande. Sedan Alliansregeringens tillträde 2006 har det också skett stora och välbehövliga förbättringar för småföretagande med bland annat sänkt bolagsskatt, arbetsgivareavgifter och minskat regelkrångel för moms och revision.

Det måste underlättas för företagande, entreprenörskap och innovation. Och idag skriver alliansens partiledare i SvD om just detta. Regelkrånglet måste fortsätta att minska och skatterna kring företagande bör ses över. Den sk expertskatten måste förenklas. Det bör underlättas och stimuleras för att fler aktivt ska kunna delta och bidra till FoU. Att se över möjligheter för att utöka avdragsrätt för FoU-utgifter är en viktig del i detta.

Även skattereglerna som drabbar just fåmansbolagen (de så kallade 3:12-reglerna) bör ses över och förbättras. Exempel som nämns är bl.a. att se över möjligheten att höja schablonbeloppet i förenklingsregeln och att införa ett tak för hur stor del av utdelningen som ska beskattas som lön. Bra. Det ska vara bra förutsättningar så att företag kan stanna kvar och utvecklas i Sverige.

Ett ökat företagande och entreprenörskap är också en förutsättning för att det skapas fler jobb. Fler jobb och fler som kan försörja sig är en förutsättning för att skapa ett samhälle med välstånd och för att kunna finansiera våra olika samhällsstrukturer och trygghetssystem med hälso- och sjukvård, allmän sjukförsäkring, skola, barnomsorg, äldreomsorg, rättsväsende och kollektivtrafik.

Fler jobb innebär också att fler personer får en egen inkomst. Att ha ett arbete och kunna försörja sig ger också personer möjligheter till att själva skapa de liv och livsvägar som man vill uppnå.

För att Sverige ska kunna få en fortsatt positiv utveckling när det gäller ekonomi och jobbmarknaden är det avgörande med fler förbättringar för företagande. Ett ökat företagande, speciellt småföretagande, är en förutsättning för att stimulera till en positiv utveckling för Sverige. Villkoren för enskilda näringsidkare och småföretagare måste förbättras. Detta är avgörande för Sveriges framtid och fortsatta utveckling.

Media: SvD, GP, DNAB och DI
Jan Björklunds nyhetsbrev.
Läs gärna andra blogginlägg i ämnet: Thomas Böhlmark, Kent Persson, Den hälsosamme ekonomisten och Stefan Eriksson,

tisdag 5 april 2011

Nej till Friskolor i Centrum?

Onsdagen den 30 mars var det nämndsammanträde med SDN Centrum. Två av ärendena på föredragningslistan handlade om etablering av friskolor i Centrum. En ansökan handlade om en fristående grundskola (åk 6-9) med profilämne matematik. Och en ansökan handlade om en fristående grundskola och förskola (åk F-9) med estetisk inriktning. Nämnden ger vid dessa fall sitt yttrande kring en eventuell etablering. Skolinspektionen fattar beslutet.

När det gäller friskolor är det ingen nyhet att majoriteten och oppositionen har olika syn på detta. Vi ser vikten av valfrihet och rätten för elever och vårdnadshavare att kunna välja förskola och skola och huvudman. Vi utgår också från vikten av elevers rätt till likvärdig utbildning med hög kvalitet.

Det blev en lång och engagerad diskussion kring de två ärendena. En anledning är, som nämns ovan, att majoriteten och oppositionen ser olika på frågan när det gäller friskolor. En annan anledning är att ordförandebeslut redan hade fattats för de två ärendena innan sammanträdet ägde rum. Ordförandebesluten yttrade avstyrkan till de båda ansökningarna.

Vi i oppositionen (M, FP och KD) lämnade fram yrkanden för de två ärendena där vi bl.a. yrkade på att de två ansökningarna skulle bifallas. Yrkandena hittar du under nämndhandlingarna för mötet här. Omröstning ägde rum där majoriteten röstade för ja till yttrande med avslag och vi i oppositionen röstade nej. En fråga som uppstår är: kommer majoriteten hädanefter yttra avslag till samtliga eventuellt kommande ansökningar för etablering av fristående skolor i Centrum?

Vid nämndsammanträdet fick jag också svar på frågan jag ställde vid förra sammanträdet den 15 februari om det finns en handlingsplan gällande kränkande särbehandling. Svaret jag fick är att det sedan flera år tillbaka finns en handlingsplan för kränkande särbehandling inom Centrum. I nuläget pågår också ett arbete med att ta fram en handlingsplan för kränkande särbehandling som ska gälla för samtliga stadsdelar i Göteborg.

Svaret är glädjande. Kränkande särbehandling, eller med andra ord, systematisk vuxenmobbing, är alltför ofta förekommande. I alltför många fall leder detta till väldigt tråkiga konsekvenser för den/de drabbade. Ingen borde behöva bli utsatt för detta. En handlingsplan som aktivt används och som medarbetare är informerade om mm är ett sätt att förebygga och tidigt åtgärda att detta inträffar eller får fortgå. Ser därför positivt på svaret jag fick.

fredag 1 april 2011

Dags för maxtak på barngrupper i förskolan

Förskolesituationen i Göteborg har diskuterats flitigt sedan lång tid tillbaka. Ämnet tas återkommande upp inom politiken och i den allmänna debatten. Debattartiklar i ämnet avlöser varandra. Frågan engagerar, frågan berör och frågan är oerhört viktig. Barnen är ju vår framtid. Och barn och ungdomar ska ju ha en bra start i livet.

I onsdags presenterade Skolverket ny statistik över barngrupper i förskolor över hela Sverige. Statistiken visar att antalet barn i barngrupperna har ökat och att antalet riktigt stora barngrupper ökar i antal. Detta är inte bra. Varken barn eller pedagoger mår bra av för stora barngrupper.

För stora barngrupper påverkar båda barn och vuxna. Hög ljudnivå, svårigheter med att tillgodose behov hos varje barn och svårighet med att upprätthålla en pedagogisk verksamhet är bara några exempel på konsekvenser av för stora barngrupper. Detta är inte bra.

När det gäller förskolesituationen i Göteborg har frågan lyfts flertalet gånger av (FP), bl.a. på vår SDN-blogg och har tidigare bloggat i ämnet här. Frågan lyfts nu igen. I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande kräver Helene Odenjung förslag på konkreta åtgärder. Vi i (FP) vill också införa maxtak på barngrupperna i förskolan och ett barntal så att det redan från början planeras in i nya förskolor vid nybyggnation.

Maxtak på barngrupper i förskolan borde vara en självklarhet. Varken barn eller pedagoger mår bra av för stora grupper. Kanske (s)-majoriteten har missuppfattat det här med förtätning av Göteborg...förtätning handlar om stadsbyggnad och t.ex. antalet förskolor, inte om förtätning av själva barngrupperna och antalet barn per pedagog.

Det är hög tid att införa maxtak på barngrupper i förskolan!