måndag 28 mars 2011

Vem vill sälja spårvägen?

Kollektivtrafiken i Göteborg är ett ämne som diskuterats flitigt under flertalet år. Nu verkar förslag föras fram om att sälja ut Göteborgs Spårvägar. Om förslaget realiseras tycker jag att detta är beklagligt. Jag instämmer till fullo med nedan insändare skriven av Ulla Palmgren (FP) publicerad i GT lördagen den 26 mars, 2011.

Vem vill sälja spårvägen?

Det föreslås att Göteborgs Spårvägar AB genom skatteväxling ska köpas av Västtrafik AB, som ägs av Västra Götalandsregionen.

Jag ställer mig frågande till varför GS AB - som har sin verksamhet i just Göteborg - ska köpas av Västtrafik AB? Västtrafik med huvudkontor i Skövde och som bedriver en regionövergripande verksamhet. Vad får GS AB i utbyte av detta?

Göteborgs Spårvägar AB ägs av Göteborgs Stad. Kommunalt ägda bolag skall inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Syftet är i stället att, inom ramen för den kommunala kompetensen, bedriva den verksamhet som anges i bolagsordningen åt medlemmarna i kommunen.

Jag undrar, finns det inte mer vilja här i Göteborg för att det ska kunna gå bra för GS? Den 27 december år 2020 fyller Göteborg som stad 400 år och spårvägen har anor sedan slutet på 1800-talet. Är inte det kultur?

Eller ska jag som är uppväxt i Göteborg gå till museum för att titta på en spårvagn eller ta en promenad i Haga för att "minnas" Göteborgs Spårvägar?

Ulla Palmgren (FP)
Göteborgare och fritidspolitiker

onsdag 23 mars 2011

Liberala Riksmötet 2011

Krönika publicerad i GöteborgsLiberalen nr 1, 2011:

Intensiva liberala dagar i Göteborg

I helgen var det äntligen dags för årets Liberala Riksmöte. Detta året hölls LibRix här i Göteborg och det var drygt 800 glada och duktiga folkpartister som samlades på Svenska Mässan för två intensiva och mycket givande dagar fyllda av politik, möten, samtal, föreläsningar, seminarier, diskussion och en hel del kul. Det var speciellt roligt att få träffa alla som man inte sett på ett tag. Sverige är ju ett ganska avlångt land med många flitiga folkpartister utspridda från norr till söder.

På lördagen höll Jan Björklund tal. Vill du se talet kan du göra det här. Två saker som Björklund lyfte fram i sitt tal tycker jag är speciellt viktiga. Det ena är att demokrati och mänskliga rättigheter måste få större utrymme i EU:s och Sveriges utrikespolitik. Det behövs absolut skärpt lagstiftning för svensk vapenexport. Är ingen förespråkare av vare sig våld eller vapen men när krig och konflikter bryter ut så ska inte svenska vapen användas i annat syfte än att försvara demokratin.

Den andra viktiga frågan som lyftes upp är den om HVB-hem (hem för vård eller boende för barn och ungdomar). Dessa barn och ungdomar är väldigt utsatta. De måste få ett bra stöd och bli bemötta med integritet, respekt och bli lyssnade till. Det är inte acceptabelt att alltför många av dessa barn sviks av samhället och att vuxna och myndigheter omkring brister i sitt ansvar.

Ämnet om LVU och HVB-hem togs även upp i seminarium på söndagen där bl.a. barnombudsmannen och BRIS deltog i panelsamtalet. Åtskilliga viktiga synpunkter fördes fram och en hel del skrämmande statistik. Det är helt oacceptabelt att barn och ungdomar som blir omhändertagna alltför ofta inte får sin rätt till utbildning eller får sin rätt till hälsa med t.ex. vaccinationer, synundersökningar och läkarundersökningar. Samhället, vuxna omkring och politiken måste ta ansvar i frågan och arbeta för att genomföra förändringar och förbättringar på området.

Söndagens sista seminarium handlade, för min del, om högre utbildning och forskning. Reformerna som genomförts inom högskole- och forskningsområdet sedan alliansregeringen tillträdde 2006 är historiska och otroligt viktiga. Det handlar om Sveriges framtid. Vi lever i en globaliserad värld och vi måste se till att det finns möjligheter för att kunna konkurrera med kunskap, forskningsrön, innovationer, utveckling mm globalt. Tack vare forskningspropositionen satsas det nu 5 miljarder kronor på forskning på årsbasis. Strategiskt viktiga områden lyfts upp och långsiktig forskning prioriteras. Det var ett väldigt intressant och mycket givande seminarium.

När det gäller FoU så tror jag att nya samverkansformer är nödvändiga att växa fram och skapas. Allra helst tvärvetenskapliga, där olika sorters kompetens och yrkesbakgrunder används i processen från idé till färdig ”produkt” och att detta många gånger sker i samverkan med näringslivet med båda stora och små och nyetablerade företag eller företag som utvecklas i samarbete mellan studenter och högskolesätena. Sverige har faktiskt inget val när det gäller den globala konkurrensen inom forskning, utveckling och högre utbildning. Vi kan inte välja att inte delta i detta. Det är avgörande för Sveriges framtid. Jag är väldigt glad och stolt över att (FP) har varit och är drivande i dessa frågor om FoU och högre utbildning. Och det bästa av allt är att vi tack vare den politik som förts sedan valet 2006 har vi också alla möjligheter till att lyckas oerhört väl!

Media: GP 1, GP 2, GP 3, GT 1, GT 2, GT 3Västnytt och TV4.

torsdag 17 mars 2011

Utskottsdagar: Fokus på juridik och missbruks- och beroendefrågor.

Torsdagen den 10 mars och fredagen den 11 mars var det heldag utbildning för ledamöter i stadsdelsnämndernas utskott. Torsdagen fokuserade på juridik. Ämnena som togs upp var bl.a. kommunallagen, förvaltningslagen, socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service (LSS), upphandlingar på det sociala området (LOU) och tvångslagstiftning med lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Det är många lagar som reglerar kommunal verksamhet och speciellt verksamheten på det sociala området. Detta är bra. Det är oerhört viktigt att det finns klara och tydliga regler kring både kommunens och varje invånares skyldigheter och rättigheter. Allra helst är det viktigt inom det sociala området där insatser som görs många gånger har en enorm betydelse och påverkan för personer som berörs. Ett beslut som fattas kan vara avgörande för att en person får möjligheter till att få stöd för att kunna leva ett fullgott liv, inte bli utsatt för fysisk eller psykisk misshandel eller få alternativ, vård och behandling för att komma ur ett destruktivt liv med t.ex. kriminalitet eller missbruk.

I många fall är det livsavgörande beslut som fattas. Det är därför oerhört viktigt att det är rätt beslut som fattas, att det finns möjlighet till att göra vissa åtgärder och insatser, men att samtidigt säkerställa varje berörd persons rättigheter. Ett felaktigt beslut, åtgärd och insats eller ett uteblivet beslut, åtgärd och insats kan leda till väldigt tragiska konsekvenser för berörda. Jag är väldigt glad och mycket tacksam för att en heldag ägnades åt just juridik och juridiska frågor på det sociala området.

Fredagen ägnades åt missbruk- och beroendefrågor. Vi fick bl.a. information om forskning om implementering av beslut i offentlig verksamhet. Dvs, hur att förverkliga och genomföra beslut som fattas och att besluten som fattas både får den verkan och effekt som beslutet avser.

Vi fick också information om UIV (Utvärdering av Insatser för Vuxna) som är ett nytt verktyg för att systematiskt analysera insatser som görs för vuxna personer som missbrukar alkohol eller andra droger. Det som jag ser som väldigt positivt med detta är att UIV fokuserar på att se på effekterna av insatserna utifrån ett brukarperspektiv. Dvs har insatserna nytta för brukaren.

Uppföljning och utvärdering är enormt viktiga delar av en verksamhet. Det är oerhört viktigt att ta reda på om insatser som görs också har en positiv effekt och verkligen kommer till nytta för dem som berörs. Om insatser inte har någon nytta för dem som berörs, eller tom kanske visar att de ger en negativ effekt, så bör innehållet och upplägget av insatserna absolut ses över, formas om eller helt fasas ut och i stället ersättas med insatser som visar sig också verkligen ge positiva effekter.

Seminariet med bl.a. representant från brukarrådet för missbruks- och beroendevården i Västra Götalandsregionen (BRMVG) visade återigen hur viktigt det är att inkludera brukaren och brukarens perspektiv och ta tillvara på detta såsom delaktighet, erfarenheter, kunskap och kompetens. Det handlar om att göra rätt saker och om att saker görs på rätt sätt och är till nytta för personen som berörs.

Vi fick också information och statistik kring skolelevers drogvanor utifrån 2010 års drogvaneundersökning i Göteborgs Stad samt en helt lysande och otroligt givande föreläsning av en socionom vid Mini-Maria på Hisingen. Det är alldeles för många unga som av olika anledningar hamnar snett och inleder ett liv präglat av missbruk och beroende. Detta är oerhört tragiskt och det ska inte behöva vara så. Barn och unga ska ha en bra start i livet. Inte hamna i ett liv med missbruk, droganvändning och hopplöshet. Ofta med livet och sin framtid som insats.

Jag är därför väldigt glad och tacksam över arbetet som görs på området. Socialtjänst, skola, primärvård, ungdomsmottagningar, sjukvården mm utgör viktiga roller i arbetet med att förhindra, tidigt upptäcka och sätta in insatser, vård och behandling. Likaså har politiker ett stort ansvar i dessa frågor för att lyfta upp dem, arbeta för förbättringar, ställa rätt frågor och arbeta för att vi ska ha en trygg social omsorg. Utbildningsdagarna var väldigt givande med många nya tankar, ny kunskap, nya intryck och många många frågor och svar.

I slutet på förra veckan kom också det nya numret av Hushållstidningen Centrum där alla vi ledamöter i SDN Centrum presenteras med bild och text. Frågan vi alla fått svara på är vilken fråga vi tycker är allra viktigast i vårt politiska arbete i nämnden. Mitt svar är att ”Jag vill ha en trygg social omsorg med stort fokus på förebyggande insatser och en skola av hög kvalitet som ger varje elev möjligheter”.

fredag 4 mars 2011

Närdemokrati

I onsdags den 2 mars inledde vi i FP i Göteborg vårt årsmöte, del 1, med motionsbehandling. Det var många motioner som behandlades och det blev intressanta och mycket givande diskussioner och argument som fördes fram. Vill du läsa mer information om årsmötet eller handlingarna så hittar du länk här.

En av motionerna som särskilt utmärkte sig för mig var en motion som handlar om närdemokrati. Speciellt närdemokratin i stadsdelarna och i stadsdelsnämnderna. Jag blev väldigt glad att just närdemokratin ute i stadsdelarna togs upp. Det är jätteviktigt med närdemokrati och att detta både värnas om, uppmuntras till och tas tillvara på.

Det måste finnas möjligheter för boende i stadsdelarna att kunna föra fram synpunkter, åsikter, ställa frågor och få svar. Det finns bl.a. olika råd, t.ex. pensionärsråd och handikappråd, som ger möjlighet till utbyte av information, synpunkter mm. SDN Centrum håller också dialogmöten som är öppna för allmänheten.

Många av stadsdelsnämnderna har också öppna nämndsammanträden, men alla har det inte. SDN Centrum är en av de stadsdelsnämnder som inte har öppna nämndsammanträden. Något som jag gärna ser en förändring med. Jag tycker absolut att även vi i Centrum bör ha öppna sammanträden just för att det ska finnas en möjlighet för intresserade invånare att kunna närvara om man så vill. Det handlar om delaktighet och om demokrati.

Det är oerhört viktigt att värna om närdemokratin. Det ska inte vara stora avstånd mellan politiker och allmänheten. Och det måste finnas möjligheter för allmänheten och boende i stadsdelarna att kunna vara delaktiga.

Ett sätt (av många) att fördjupa närdemokratin är t.ex. det som vi i FP i Göteborg gör genom att vi har en SDN-blogg. På SDN-bloggen skriver vi som representerar FP i stadsdelsnämnderna. Vi berättar lite om vad vi gör i stadsdelsnämnderna och om vad som tagits upp vid nämndsammanträdena. Länk till vår SDN-blogg hittar du här.

På SDN-bloggen pågår det just nu också en omröstning när det gäller förskolan i Göteborg. Frågan är ”Bör Göteborg införa maxtak på barngrupperna?” Surfa gärna in på bloggen och passa på att tycka till och rösta.

Hur gick det då för motionen om närdemokratin i våra stadsdelar och stadsdelsnämnder? Den blev antagen av årsmötet, så klart!

tisdag 1 mars 2011

SDN Centrum: psykisk ohälsa och kränkande särbehandling

Tisdagen den 15 februari hade vi sammanträde med SDN Centrum. Länk till handlingar och protokoll för sammanträdet hittar du här. Ärendena handlade bl.a. om tillsyn av öl och tobak, val av representanter till pensionärsråd, rapport om förskolesituationen januari 2011, informationspolicy och årsrapport för 2010. Det var glädjande att årsrapporten bekräftade att ekonomin för Centrum är i balans och uppvisar ett positivt resultat.

Det var också glädjande att årsberättelsen för Ungdomsmottagningen bl.a. lyfter fram arbetet med förebyggande informationsverksamhet. Ungdomsmottagningen utgör en viktig del i att sprida information ute i Centrums skolor om preventivmedel, sexuellt överförbara infektioner och om hur viktigt det är att skydda sig. Den utgör också en viktig del i arbetet med att sprida information om psykisk ohälsa och om vart varje elev kan vända sig om han eller hon mår dåligt för att få stöd, hjälp och behandling. Jag är väldigt glad för att det informeras om detta till eleverna. Det gör att både fördomar bryts och att den elev som mår dåligt får veta vart han eller hon kan vända sig för att få hjälp. Tidiga insatser är guld värda.

Det är därför bekymmersamt att det sedan flera år är känt att ungdomsmottagningarna i Göteborg har en för tung målgrupp. Årsberättelsen lyfte fram att en undersökning visade att 30 % bedömdes ha en psykisk ohälsa som var för tung för en ungdomsmottagning på basnivå. Detta är inte bra. Det är också bekymmersamt att årsberättelsen visar att det under förra året har kommit alltfler ungdomar över 18 år med psykisk ohälsa som från olika vårdcentraler hänvisats till ungdomsmottagning i stället. Behandling av lättare psykisk ohälsa ingår i vårdcentralernas uppdrag.

Det har varit en del förändringar när det gäller uppdrag och organisationsstruktur för primärvården och för stadsdelarna i Göteborg, vilket är en förklaring. Men det är inte bra om detta drabbar de som söker hjälp. Primärvården och stadsdelarnas verksamheter måste kunna samverka på ett väl fungerande sätt. Ett väl fungerande samarbete ger positiva effekter för samtliga inblandande. Min förhoppning är att de problemområden som uppmärksammades i årsrapporten starkt kommer att förändras till det bättre och förhoppningsvis också elimineras under detta år.

Jag ställde också en fråga till förvaltningen om det finns en handlingsplan gällande kränkande särbehandling. Svar på frågan kommer att ges vid kommande nämndsammanträde.