fredag 28 maj 2010

Vinden vänder i alliansen riktning

Idag publicerar bl.a. DN, SvD och Expressen resultaten från den senaste opinionsmätningen som visar att allianspartierna har gått om oppositionen och leder nu med en statistiskt säkerställd majoritet med 48,3 % mot 46,5 % för oppositionen. Naturligtvis så är det resultatet på valdagen som är avgörande men det är ändå väldigt glädjande. Fast jag är inte direkt förvånad. Alliansen har gjort och gör ett väldigt, väldigt bra jobb. Det ena vallöftet efter det andra har genomförts trots en rådande finanskris. Läs gärna mer i alliansens vitbok som listar de saker som regeringen genomfört under de senaste fyra åren. Listan är gedigen och imponerande. Med en omvald alliansregering kommer de fyra allianspartierna efter valet i september att också kunna fortsätta göra ett väldigt, väldigt bra jobb.

Man kan ställa sig frågan om vad som inträffat som gjort att opinionen nu vänt och hamnar i samma riktning som gjorde att alliansregeringen fick majoriteten i valet 2006. Under den senaste månaden har det rödgröna alternativet presenterat sin politik och vad de vill åstadkomma. Med tydliga alternativ från både alliansregering och opposition går det nu också att jämföra de två alternativen. Jag tror att resultatet från den senaste opinionsmätningen visar på att det politiska alternativet som oppositionen nu presenterat inte verkar tas emot så positivt bland väljarna som oppositionen kanske hade hoppats på.

Det är ungefär fyra månader kvar till valet och det är först då som väljarna visar vilka de vill ska styra Sverige för att göra saker bättre och kunna möta de utmaningar vi står inför för att möta en ljus framtid. För mig är valet enkelt: en omvald alliansregering med ett starkare folkparti som gör stor skillnad.

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Martin Hall, Christer Sörliden, Rasmus Jonlund, Tommy RydfeldtMarcus Grundén, Amanda Brihed, Pär Gustafsson, Runo Johansson, Anne-Marie Ekström, Linnéa Darell,

onsdag 26 maj 2010

Lärare är skolans viktigaste resurs!

I måndags hade jag förmånen att vara moderator vid debatt och diskussion på temat att lärare är skolans viktigaste resurs där Helene Odenjung, kommunalråd för FP i Göteborg och vice partiordförande för FP, Sven-Olof Jern, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Göteborg och Eva Holmén, ordförande för Lärarförbundet i Göteborg, deltog. Debatten arrangerades av lokalföreningen för FP Göteborg Centrum i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Debatten och diskussionen hade fokus på pedagogernas framtid och utmaningar och några av de ämnen som togs upp var den nya lärarutbildningen, det nya läraravtalet och  FP:s roll i att lämna förhandlingarna när det gällde lärarnas arbetstid, att elevers utvärdering av lärare ska kunna ligga till grund för lärares löneutveckling, betydelsen av IT och informations- och kommunikationsteknik i skolan och (o)likvärdigheten mellan olika stadsdelar och skolor och hur man ska lyfta kunskapsresultatet på skolorna i Göteborg.

Många givande svar, synpunkter och reflektioner fördes fram. Att den nya lärarutbildningen innebär att flera lärare får examen på avancerad nivå och uppdelning av olika lärarexamina nämnde Sven-Olof Jern som positivt och påpekade även hur viktigt det är med djup ämneskunskap hos lärare för yngre nivåer och klasser. Eva Holmén nämnde betydelsen av att varje barn får tillgång till läraren så mycket som möjligt, satsning på skolledare och bra relationer mellan rektorer, lärare och elever men att det är för stora grupper i förskola. Helene Odenjung nämnde bl.a. betydelsen av att ha positiva förväntningar på elever, att ge elever utmaningar, hur viktigt det är att bejaka mångfalden bland elever då varje elev är en egen unik person och att det inte handlar om en likadan skola utan om lika förutsättningar.

Temat för diskussionen var att läraren är skolans viktigaste resurs. Och visst är det så. Lärare har en otroligt viktig roll för barn och ungdomar och även vuxna under sin skolgång.

Pedagogik är ett väldigt brett område men man kan nog säga att det är läran om utbildning framför allt av barn. Det handlar om tekniker för att lära ut, förmåga att väcka intresse hos eleven och att få eleven involverad i lärandeprocessen och förmågan att kunna anpassa sättet att lära ut efter elevens nivå.

Barn och ungdomar är vår framtid. Skolan, skolgången och att få lära sig saker och få kunskap är enormt viktigt. Och det är lärare och pedagoger som lär ut kunskap som man sedan tar med sig vidare efter sin skolgång och vidare genom livet.

Folkpartiets skolpolitik har gjort, gör och kommer att fortsätta göra en stor skillnad på skolområdet. Lugn och ro i klassrummen, större forskningsanknytning i lärarutbildningen, att höja statusen på läraryrket och tidigare betyg är bara några exempel. Och min förhoppning är att tack vare diskussioner och samtal som t.ex. debatten i måndags och tack vare vår skolpolitik så ser det väldigt ljust och positivt ut när det gäller pedagogernas framtid och utmaningar. Lärare är absolut skolans viktigaste resurs!

Om FP:s roll i att lämna förhandlingarna: DN, SvD, ExpressenLärarnas Riksförbund, Expressen, Lennart Gabrielsson, Helene Odenjung,
Om att elevers utvärderingar ligger till grund för lärares löneutveckling: DN, GP, SvDMats Persson, Helena von Schantz, Linnéa Darell, Pär Gustafsson,

onsdag 19 maj 2010

Förebyggande program för psykisk ohälsa hos barn - vetenskaplig grund ska gälla även här

Idag presenterar SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapporten ”Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn”. Rapporten innehåller resultaten från granskning av det vetenskapliga underlaget för förebyggande insatser och program för barn med psykisk ohälsa. SBU har även granskat om det förekommer uppföljning, utvärdering mm av effekterna från de olika insatserna och programmen som används. Program där flertalet av barnen hade en psykiatrisk diagnos eller endast omfattade barn med medicinska problem är inte inkluderade i underlaget för rapporten.

Psykisk ohälsa bland barn och ungdom är ett stort ohälsoproblem och detta ska absolut tas på allvar. Förebyggande insatser är oerhört viktiga och värdefulla. Går det att sätta in verkningsfulla insatser i ett tidigt skede som kan förhindra eller mildra ett mer tungt och svårt förlopp bör detta också göras. Men då är det också viktigt att insatserna och programmen som används i förebyggande syfte också är verkningsfulla. Lika viktigt är det att det på vetenskaplig väg kan konstateras om en insats eller ett program är verkningsfullt eller inte och för vad och vem och för vilka åldrar.

SBU nämner i rapporten att det i Sverige används ungefär 100 olika typer av insatser och program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Flertalet av dessa hamnar under kategorin ”otillräckligt vetenskapligt underlag” och döms ut av SBU. Med andra ord, det används alltså program och insatser utan att dessa har blivit vetenskapligt prövade om de har någon effekt eller inte eller tom kanske har en negativ inverkan på de barn och ungdomar och även anhöriga som berörs av insatserna och programmen. SBU poängterar också att det finns en del program som används och som också vilar på vetenskapligt underlag och ger positiva effekter.

Inom hälso- och sjukvården ska vård ges baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Så borde även gälla för insatser och program för barn och ungdomar som utförs inom andra sektorer än just hälso- och sjukvården. Det är inte bra att det i nuläget används så många program och insatser utan att det finns någon eller tillräckligt med forskningsresultat kring effekter, både positiva och eventuellt negativa sådana.

Det är därför glädjande att SBU har fått uppdraget att granska detta, både för att sätta fokus på området och att det nu kan konstateras att det också finns enorm förbättringspotential. Det behövs absolut mer forskning för att utveckla och säkerställa att metoder, insatser och program som används också ger positiva effekter och resultat. Och förhoppningsvis kommer resultatet av denna rapport också leda till att forskningen inom detta område ökar så att de insatser och program som används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn också leder till det som insatserna och programmen har som syfte att uppnå dvs. att just förebygga psykisk ohälsa hos barn.

Om detta i media: Dagens Medicin, Ekonominyheter, Läkartidningen, SR, SVT, Aftonbladet, GP

onsdag 12 maj 2010

Göteborg går i regnbågens färger!

Från idag fram tills på söndag går Göteborg i regnbågens färger. Regnbågsflaggor vajar i de flesta flaggstänger och på spårvagnar och bussar. HBT-festivalen har startat!

För mig handlar HBT-festivalen om mänskliga rättigheter. För över 60 år sedan kungjorde FN en allmän förklaring om mänskliga rättigheter och, som jag skrev i ett blogginlägg från oktober förra året, så tycker jag att det är djupt tragiskt att många personer idag inte öppet kan vara den de är och bli accepterade för just den de är med risk för att bli utsatta för hot, våld, trakasserier mm. Detta tillhör inte de värdegrunder som är etablerade i våra mänskliga rättigheter. Jag är därför glad och stolt över att HBT-festivalen nu pågår för fullt här i Göteborg.

Jag är också väldigt glad och stolt över att vi i Folkpartiet liberalerna alltid har gått i första ledet när det gäller att både försvara och driva frågan om mänskliga rättigheter. (FP) i Göteborg presenterar idag rapporten "Göteborg en regnbågsstad i världsklass" med en mängd förslag på åtgärder för att förbättra och utveckla Göteborg till en föregångsstad. Helene Odenjung (FP) skriver om rapporten i dag på GP debatt om hur Göteborg kan bli en HBT-stad i världsklass.

Precis som Helene skriver i artikeln så ska ingen behöva bli utsatt för våld eller hot pga sitt utseende, kön, funktionshinder eller sexuella läggning. Helene skriver också att Göteborgs stad behöver stärkas när det gäller kunskap och insikt om homo-, bisexualitet och transpersoners könsidentitet och livsvillkor, läromedel behöver uppgraderas, all kommunal verksamhet HBT-certifieras, genom äldreomsorgspeng uppmuntra initiativ till att starta äldreomsorg och boenden för äldre HBT-personer, utreda möjligheterna till att etablera en västsvensk hatbrottsjour i Göteborg och verka för att en gynekologmottagning för lesbiska och bisexuella kvinnor etableras. Jag rekommenderar varmt att läsa denna artikel. Länk hittar du här.

Idag skriver också Pär Gustafsson (FP) och Stefan Landberg (FP) i GT/Expressen om dessa frågor och om att HBT-kompetens är ett ledord för äldreomsorgen. De skriver bl.a. att ”Äldre människor, som bor på olika typer av äldreboende, måste behandlas med respekt för sin sexuella läggning och könsidentitet av sina medmänniskor och vårdpersonal” och jag håller helt och fullt med. Kunskap och insikt om HBT-frågor behöver absolut förbättras och förstärkas. De för också fram i artikeln att Socialstyrelsens rapport ”Vård och omsorg om äldre” visar just på att detta är ett område som tydligt behöver förbättras. Rekommenderar varmt att läsa även denna artikel. Länk hittar du här.

Göteborgs stad har alla möjligheter till att bli en föregångsstad och en regnbågsstad i världsklass som värnar om de mänskliga rättigheterna vi alla har. Alla människor har lika värde. Och de mänskliga rättigheterna är universella, okränkbara och gäller utan undantag, från det att vi föds till dess vi går vidare.

Vill du vara med och utveckla Folkpartiet liberalerna i Göteborgs förslag kring dessa frågor så surfa gärna vidare till vår idéutvecklingsblogg. Länk hittar du här.

Bloggar i ämnet: Pär Gustafsson, Helene Odenjung, GL, Mikael Wendt. Läs gärna också EU-minister Birgitta Ohlssons blogginlägg med hennes tal från Baltic Pride i Vilnius.

lördag 8 maj 2010

Allianståget anlände till Göteborg


I tisdags rullade Allianståget med de fyra partiledarna in på Göteborgs Centralstation. När tåget anlände till perrongen blev Fredrik Reinfeldt (M), Jan Björklund (FP), Maud Olofsson (C) och Göran Hägglund (KD) välkomnade av hundratals alliansstödjare. Efter en promenad upp till Kungsportsplatsen där ytterligare fler alliansstödjare och intresserade personer väntade blev det äntligen dags för frågestund med Alliansregeringens partiledare. När de gick upp på scenen hördes rungande applåder och jubel-visslingar från torget nedanför Kopparmärra. Stämningen var enorm! :)

I samband med Allianståget gav också partiledarna nio vallöften:
1) Vi lovar att inte höja skatten för vanliga löntagare
2) Vi lovar att inte riskera statsfinanserna genom ofinansierade utgiftslöften
3) Vi lovar att inte göra det dyrare att anställa unga
4) Vi lovar att inte avskaffa RUT och ROT
5) Vi lovar att inte återinföra fastighetsskatt och förmögenhetsskatt
6) Vi lovar att inte förtidsavveckla kärnkraften
7) Vi lovar att inte införa kilometerskatt
8) Vi lovar att inte kvotera föräldraförsäkringen
9) Vi lovar att inte skjuta upp förbifart Stockholm

En av de största frågorna vid förra valet 2006 handlade om jobb. Arbete och sysselsättning är otroligt viktigt för ett lands ekonomi, välstånd och utveckling. Och resultatet vid förra valet 2006 visade också en klar och tydlig majoritet för Alliansens politik och för att regera Sverige. Fler arbeten och fler i arbete, ökade valmöjligheter, underlätta för småföretagare och skapa förutsättningar för att fler kan starta och driva egna företag, arbetsro i skolan, satsningar på forskning och utveckling, höja kvalitén på universitet och högskolor och ökat eget ansvar, storsatsningar på infrastruktur, underlätta för att unga och långtidsarbetslösa lättare ska komma in på arbetsmarknaden, sänka skatterna för arbetstagare (se t.ex. www.jobbskatteavdraget.se), förbättrad lärarutbildning, korta vårdköerna ytterligare (genom bl.a. den s.k. kömiljarden), skärpt vårdgaranti för barn- och ungdomspsykiatri och att personer/patienter har rätt att själv välja sin vårdgivare.

Exemplen ovan är bara några få från en lista som kan göras mycket, mycket lång. Alliansregeringen levererar. Maud Olofsson framförde också i ett av sina svar vid Kungsportplatsen i tisdags just det att Alliansregeringen har genomfört 172 av sina vallöften inför förra valet. Och detta trots att den djupaste finanskris sedan 1930-talet har inträffat under denna mandatperiod! Fredrik Reinfeldt framförde bl.a. att Sverige har ett enormt stort anseende både inom EU och internationellt just för den ansvarsfulla ekonomiska politik som förts. Sverige är bäst i klassen, som Jan Björklund säger. Göran Hägglund framförde hur viktigt det fortsatta arbetet är med kökortning inom hälso- och sjukvården för bl.a. alla de personer/patienter som väntar på åtgärd, behandling, operation mm. Kökortningsmiljarden är därför en mycket betydelsefull satsning inom detta område.

I september går Sverige till val igen. Jag har svårt att tänka mig något annat alternativ än en omvald Alliansregering som kommer att fortsätta att leverera och genomföra vallöfte efter vallöfte och genom en ansvarsfull och realistisk politik som fungerar i praktiken föra Sverige vidare mot en ljus framtid med förbättrad ekonomi, välstånd och fortsatt positiv utveckling.

Media: SvD1, SvD2, DN, GP, SvD3, Expressen,