tisdag 30 mars 2010

Storsatsning genom Infrastrukturpaketet

Idag presenterade Alliansregeringen en storsatsning genom det sk Infrastrukturpaketet. Infrastrukturpaketet är en storsatsning som omfattar 482 miljarder kronor, varav 417 miljarder kronor i statlig finansiering. Paketet är realistisk och framför allt en genomförbar storsatsning på infrastrukturen runt om i landet. Och det är en gedigen lista över allt som ingår i paketet.

Det är glädjande att det genom det Västsvenska paketet innebär ett förverkligande av satsningar som Västlänken, Marieholmstunneln och en utveckling av kollektivtrafiken. Utvecklingen av kollektivtrafiken blir inom ramarna för satsningen K2020.

Det är speciellt glädjande med utvecklingen av kollektivtrafiken. Detta är något som jag tror merparten av resenärerna i Göteborg med kranskommuner kommer att uppskatta oerhört mycket. Både ur ett tillgänglighets och ett miljöperspektiv. 

Det har påpekats att det under den förra regeringen var en hel del spadtag som gjordes men att flertalet av dem aldrig blev mer än just ett spadtag. Genom Alliansregeringen blir det nu äntligen mer än enbart spadtag som görs! Det blir rejäla spadtag genom denna storsatsning på infrastruktur!

Så här skriver Helene Odenjung (Kommunalråd för FP i Göteborg), Pär Gustafsson (FP), Mikael Wendt (FP), Rosie Rothstein (FP) och Carina Liljesand (KD).

Och vill du vara med och tycka till om (FP) i Göteborgs Valplattform inför valet den 19 september där det bl.a. går att tycka till om "Infrastruktur och trafik" så är du varmt välkommen. Många tack på förhand!

torsdag 25 mars 2010

Tydligare riktlinjer behövs för svåra beslut inom sjukvården

Frågan kring svåra beslut inom sjukvården har nyligen åter börjat diskuteras. (Se bl.a. GP, Dagens Medicin, Dagens Medicin, SvDSVT Rapport och SVT Rapport.)  Denna gång uppmärksammades frågan genom ett brev från en patient till Socialstyrelsen med önskemål om att få avsluta pågående livsuppehållande behandling och vård. Socialstyrelsen har kommenterat detta här. Som patient har man rätt till att neka vård och behandling. Som patient har man också rätt till att avsluta pågående vård och behandling, förutsatt att man som patient är fullt beslutskapabel, att det t.ex. inte föreligger ett vårdintyg (s.k. tvångsvård), mm.

Frågan om att eventuellt avsluta pågående livsuppehållande vård och behandling är både etiskt och känslomässigt tungt och svårt för de som berörs. Det val och det beslut som fattas är när det har genomförts definitivt och oåterkalleligt. Det är därför också ett val och beslut som tar tid att fundera igenom och att hantera bl.a. för att säkerställa att berörda förstår innebörden och konsekvenserna av beslutet och att beslutet inte är fattat under en situation som är övergående, som t.ex. under en behandlingsbar depression eller liknande.

Det ska inte behöva uppstå osäkerhet eller tveksamheter kring vad för beslut en patient har rätt till att fatta respektive inte fatta inom sjukvården. Det ska heller inte behöva uppstå osäkerhet eller tveksamheter kring vad för beslut en yrkesutövare bör, ska, kan respektive inte kan göra när det gäller hur dessa frågor hanteras inom sjukvården. Som berörd patient, anhörig eller i sitt yrkesutövande ska man kunna känna sig trygg i de olika val och beslut man står inför och i hur att hantera dem när de uppstår.

Sedan en tid tillbaka utreder Socialstyrelsen riktlinjerna kring Livsuppehållande åtgärder i livets slutskede. De nuvarande riktlinjerna är snart 20 år gamla. Riktlinjerna bör absolut ses över och förtydligas när det gäller dessa svåra situationer som uppstår inom hälso- och sjukvården. Det är därför bra att Socialstyrelsen också gör detta.

De nya riktlinjerna ska vara klara vid årsskiftet. Förhoppningsvis kommer de också att utgöra ett uppdaterat, förbättrat och förtydligat stöd för berörda i hur dessa situationer hanteras när de uppstår inom hälso- och sjukvården.

Läs gärna vad andra (FP)-bloggare skrivit i ämnet: Barbro Westerholm (riksdagsledamot), Per Pettersson och Fredrik Sneibjerg.

måndag 22 mars 2010

Ja till Sjukvårdsreformen i USA

I natt svensk tid röstade Representanthuset igenom Sjukvårdsreformen i USA. Äntligen! Det är verkligen inte en dag för tidigt. Som jag skrev i ett blogginlägg från juli förra året så är President Obama både modig och klok som drivit på för en sjukvårdsreform i USA.

Det är i längden en samhällsekonomisk vinst för ett land att dess invånare har tillgång till hälso- och sjukvård. Att kunna erbjuda befolkningen hälso- och sjukvård, sjukdomsförebyggande- och hälsofrämjande åtgärder är också etiskt och medmänskligt försvarbart.

I juli uppskattades det att ca 47 miljoner amerikaner stod utan sjukförsäkring. Tack vare att sjukvårdsreformen nu har röstats igenom i Representanthuset skapas möjligheter för att flertalet, ca 32 miljoner personer, av denna tidigare oförsäkrade grupp nu kan täckas av en sjukförsäkring och på så sätt också ta del av ett socialt skyddsnät.

Reformen innebär också att sjukförsäkringsbolag inte kan neka till att försäkra någon pga av tidigare sjukdomar. Det är också bra att även småföretagare inkluderas i reformen genom att kunna få statlig hjälp till att kunna erbjuda sina anställda en sjukförsäkring.

Vägen fram till att sjukvårdsreformen inatt slutligen röstades igenom har inneburit ett enormt arbete för President Obama m fl. Det glädjer mig väldigt mycket att arbetet med att driva frågan nu har resulterat i att sjukvårdsreformenen i USA är ett faktum. Och att den kommer att kunna genomföras.

Fortfarande återstår mycket arbete med detaljer kring själva implementeringen och innehållet. Men jag är övertygad om att de kommer att lyckas väl även med detta steg. Jag är också övertygad om att reformen kommer att innebära att målet med att sänka hälso- och sjukvårdskostnaderna, främja valfriheten och erbjuda skydd som befolkningen kan räkna med också det kommer att uppnås.

Läs gärna vad media skriver om detta här: DN, DN, SVD, Sveriges Radio och GP. Och läs gärna vad andra (FP)-bloggare skriver om detta här: Christer SörlidenGilbert Tribo, Rasmus JonlundBirgitta Rydberg och Runo Johansson.

onsdag 17 mars 2010

Ett steg i rätt riktning för psykiatrin

Folkpartiet Liberalerna har en lång tradition av att stå upp för de svaga och föra talan för dem som inte kan eller har möjlighet att göra det själv och av egen kraft. FP har också under lång tid drivit frågan om psykiatri, hur viktigt detta område är och hur viktigt det är att god vård, behandlingar och stöd kan erbjudas till personer som drabbas av psykisk ohälsa. Sedan Alliansregeringen tillträdde satsas också 900 miljoner kr per år på just psykiatrin. Detta är väldigt bra.

Att drabbas av psykisk ohälsa är tungt och väldigt påfrestande. Både för personen själv och för familj, anhöriga och vänner. Det sociala kontaktnätet påverkas. Arbetsrelationer påverkas. Och många drar sig för att uppsöka vård.

Psykiatri och psykisk ohälsa glöms lätt bort. Det hamnar ofta långt ner och långt bort, både verksamhetsmässigt och i prioriteringar. Stigma, fördomar och förutfattade meningar försvårar ytterligare för att föra upp området på agendan. Man talar ibland om ”Det glömda Sverige”. Tyvärr. Det borde inte behöva vara så.

Igår publicerade Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010. De nationella riktlinjerna tar upp flera viktiga faktorer. God kontinuitet och hög tillgänglighet är två viktiga faktorer. Likaså är samverkan mellan primärvård och psykiatrin. Som patient ska man inte, om det kan undvikas, behöva träffa nya och olika personer och behöva upprepa sin historia gång på gång.

Som patient ska man också kunna känna sig trygg och det underlättar om patienten då har samma vårdkontakt eller vårdkontakter under hela vårdförloppet. God kontinuitet och samverkan har också stor positiv påverkan på patientsäkerheten. Riskerna med att information tappas eller förändras mellan olika led eller att patienten ska falla mellan stolarna minskas kraftigt, vilket är oerhört viktigt.

Rekommendationerna anger också att hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda flera behandlingsalternativ och att tillgången till psykologisk behandling därmed behöver öka. Detta är bra. Personer och därmed också patienter är olika, med olika behov och olika förutsättningar för vad som fungerar och hjälper för just henne eller honom. För en del fungerar medicin, för andra samtalsstöd, terapi eller liknande och för en del fungerar en kombination av de båda. Det måste därför finnas olika behandlingsalternativ så att den behandling som ges och erbjuds också ger bäst resultat och bäst effekt för varje enskild patient.

Socialstyrelsen lyfter i rekommendationerna också fram vikten av uppföljning av den vård som ges. I nuläget är det brist på datakällor. Hälften av indikatorerna för uppföljning finns i befintliga hälsodataregister, hälften gör det inte. Detta är något som snabbt bör åtgärdas. Uppföljning av behandlingseffekter mm är enormt viktigt. Datakällor och statistik behövs också för att kunna forska, utveckla och göra vetenskapliga bedömningar inom området. Det är därför väldigt bra att detta lyfts fram tydligt i rekommendationerna.

Jag skrev i ett blogginlägg från oktober förra året att det fortfarande finns mycket kvar att åtgärda inom psykiatrin. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 är absolut ett positivt steg i rätt riktning.

De nationella riktlinjerna nämns bl.a. av TT, Dagens Medicin, Dagens Medicin och Läkartidningen.

måndag 1 mars 2010

Ja till framtidens Göteborg!

Den tredje söndagen i september går Sverige till val och valåret är i nu full gång. Vill du vara med och tycka till om Folkpartiet Liberalerna i Göteborgs valplattform Ja till framtidens Göteborg? I så fall är du varmt välkommen att surfa in på vår blogg Forma framtidens Göteborg och där tycka till om t.ex. Jobb och företagande, Kunskapsstaden, Göteborg en växande stad, Infrastruktur och trafik, Miljöstaden Göteborg, Mångfaldens Göteborg, Tryggt, snyggt och säkert i Göteborg, Kulturstaden Göteborg, Politik för evenemang och en aktiv fritid, Trygghet för äldre, Rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Det glömda Göteborg och Göteborg är inte jämställt - än.

Vi säger ja till framtidens Göteborg. Passa även du på att tycka till om hur du vill att framtidens Göteborg ska se ut. Och tyck gärna till mycket! Tack på förhand.