lördag 31 oktober 2009

Psykiatrin in från periferin

Rapporten Psykiatrilyftet som antogs vid FP:s senaste landsmöte 2007 var en mycket välkommen och betydelsefull satsning på ett av de områden inom hälso- och sjukvården som det oftast är mycket tyst om. Samma år som rapporten antogs satsade också Alliansregeringen 500 miljoner till kommuner och landsting för just psykiatrin.

Att det är FP som genom rapporten lyfte fram och initierade diskussioner och åtgärder för att förbättra psykiatrin är inte direkt förvånande. FP är oftast det parti som gärna värnar om de grupper som kanske inte har möjlighet eller ork att själv föra sin egen talan.

På sina håll har psykiatriområdet förbättrats. Vårdköer har kortats inom en del områden och kvalitetsöversyn har utförts över verksamheterna för att bättre kunna erbjuda evidensbaserad vård. Tillgänglighet via andra kommunikationskanaler än personliga besök hos vårdgivare har också införts genom att det på vissa håll nu finns möjlighet till självhjälpsprogram via internet.

Överlag verkar dock diskussionen kring förbättringsarbete inom psykiatrin tystnat. Debatten som förts verkar främst ha handlat om psykoterapi ska inkluderas eller inte, om psykoterapi har någon effekt eller inte och om vilken typ av terapi som är den sk bästa och mest lämpade terapiform som ska erbjudas patienter. Vad som oftast saknas i samma debatt är det faktum att patienter är olika individer med olika förutsättningar, olika bakgrund, olika personligheter och olika orsaker till varför patienten psykiskt mår dåligt.

Vissa åtgärder fungerar bättre för en del patienter medan samma åtgärder har omvänd effekt för andra patienter. Oavsett om åtgärder och vård inkluderar enbart medicin, medicin i kombination med psykoterapi eller enbart psykoterapi så handlar det grundläggande om patienten och om vad som fungerar ”bäst” för just henne eller honom.

En bra kontakt med och ett förtroende för sin vårdgivare är väldigt viktigt, om inte avgörande, för att resterande behandling går i en positiv riktning och att inte behandlingen avbryts i förtid.

På sina håll är det fortfarande alltför långa väntetider till ett besök. Mår en patient dåligt och kanske är självmordsbenägen, har stark ångest eller upplever tunga psykiska symptom så är en väntetid på flera veckor för att få träffa någon en oändligt lång tid för den patienten att vänta. Vad händer med patienten under tiden? I vilket skick befinner sig patienten när han/hon väl får träffa sin vårdgivare? Lösningen på en påfrestande väntetid bör inte vara att patienten ska behöva uppsöka en psykiatrisk akutmottagning, vilket tyvärr alldeles för ofta är fallet.

De flesta patienter har också anhöriga som i många fall utgör ett viktigt stöd för patienten. I många fall inkluderas anhöriga i själva behandlingen och även de erbjuds råd och stöttning.

Det är ofta väldigt tungt och påfrestande för en patient med psykisk ohälsa. Det är ofta även väldigt tungt och påfrestande för anhöriga. Höga krav ställs alltför ofta på att anhöriga ska ta huvudansvar för patientens välmående under den tid som patient inte tillbringar med sin vårdgivare. Ibland inkluderar kraven sk anhörigkontrakt där de anhöriga skriver under på att de ska kontakta vårdgivaren om det sker en försämring hos patienten. Vad händer om anhöriga kanske inte orkar axla detta ansvar? Vad händer om anhöriga av någon anledning inte kan kontakta vårdgivaren? Kan man som vårdgivare förutsätta att allt är okej bara för att anhöriga inte hör av sig?

Psykiatrilyftet var en välkomnande och viktig del i arbetet med att förbättra psykiatriområdet. FP har varit och är drivande i just dessa frågor, vilket starkt har bidragit till förbättringar och mer fokus på just detta område och områdets patientgrupper. Alliansregeringens satsningar inom psykiatriområdet har i detta arbete varit avgörande för att drastiskt lyfta upp, förstärka och förbättra psykiatriområdet.

Fortfarande finns det mycket kvar att åtgärda. Har tidigare nämnt detta i ett inlägg men nämner det igen ändå. Psykiatrin måste förstärkas både när det gäller väntetider och patientsäkerhet. Väntetider till besök måste kortas, patienter får inte falla mellan stolarna och stöd till anhöriga måste förbättras. Det ska inte behöva gå så långt att de enda alternativ som finns tillgängliga blir besök vid en psykiatriakut eller att polisväsendet kopplas in.

tisdag 27 oktober 2009

Politik och prioriteringar

Inom politiken har jag ett brett intresse med allt från rikspolitik, ekonomi, småföretagande, entreprenörskap, miljö och energi till polis- och rättsväsende, äldreomsorgsfrågor, bostadsbyggande och mänskliga rättigheter.

Men mitt allra största intresse och det som ligger mig närmast är just hälso- och sjukvårdsområdet. Nedan är en del av de frågor som ligger allra högst upp på min prioriteringslista.

Fungerande IT-system inom sjukvården
Fungerande IT-system och IT-stöd inom sjukvården är en nödvändighet för att kunna bedriva en verksamhet som håller hög kvalitet, har bra arbetsredskap och framför allt håller hög patientsäkerhet. Sjukvården måste ha väl fungerande IT-system och IT-stöd med hög patientsäkerhet. Detsamma ska även gälla för övriga offentliga myndigheter och instanser.

Vårdskador reduceras
Antalet patienter som varje år drabbas av vårdskador måste drastiskt minskas. Vid en eventuell sjukhusvistelse ska patienter kunna känna sig trygga i att inte bli drabbad av någon form av vårdskada och vårdrelaterad infektion. Sjukvårdspersonal ska uppmuntras till och känna sig trygga i att kunna rapportera de vårdskador som inträffar. Innehållet i rapporterna ska användas för uppföljning, åtgärd och för att förhindra att liknande vårdskada inträffar igen.

Förstärk Psykiatri och anhörigstöd
Psykiatrin måste förstärkas både när det gäller väntetider och patientsäkerhet. Väntetider till besök måste kortas, patienter får inte falla mellan stolarna och stöd till anhöriga måste förbättras. Det ska inte behöva gå så långt att de enda alternativ som finns tillgängliga blir besök vid en psykiatriakut eller att polisväsendet kopplas in.

Förstärk Geriatrik
Vi lever allt längre och är allt mer aktiva långt upp i åldrarna. Antalet äldre av befolkningen ökar också i antal. Vi måste förekomma detta genom att vård och behandlingar också ska matcha en persons ålder. Vi ska ta hand om våra äldre på ett bra och värdigt sätt.

Förebyggande vård
Många sjukdomstillstånd kopplade till kost, motion, munhälsa, sömn mm har en stor påverkan på en persons hälsotillstånd. Många av sjukdomstillstånden kan lindras, undvikas och tom förhindras genom just förebyggande vård. Förebyggande vård måste utökas och förbättras.

Utökad samverkan kring forskning, kliniskt arbete och innovation
Samverkan ger möjlighet till utbyte av kunskap, erfarenhet och olika perspektiv. Samverkan öppnar också upp för att ta tillvara på idéer, tankar och lösningar för att omsätta dessa i praktiken. Det måste ske en utökad samverkan kring forskning, kliniskt arbete och innovation för att kunna bedriva hälso- och sjukvård som håller jämna steg med vårt moderna samhälle. En utökad samverkan måste också ske för att föra svensk hälso- och sjukvård och närliggande områden vidare in i framtiden.

Finansiell samverkan inom sjukvårdssektorn
Varje skattekrona ska användas på så sätt att den ger så mycket sjukvård som möjligt i förhållande till andra alternativ. Hur de ekonomiska resurserna används är avgörande för den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården. Det behövs en utökad finansiell samverkan mellan olika instanser, som t.ex. Försäkringskassan och Landsting/Regioner, för att möjliggöra en bättre och mer effektiv användning av tillgängliga skattemedel.

Vårdköer
Ju längre tid som passerar mellan insjuknande tills dess att åtgärd sätts in, desto längre blir perioden för återhämtning, tillfrisknande och även sjukskrivningsperiod. Väntetid i vårdköer måste kortas ännu mer.

Fördjupat polisiärt samarbete på EU-nivå
Det ska uppmuntras till och underlättas för svenskt polisväsende att aktivt delta i polisiärt samarbete både på EU-nivå och internationellt. Kriminella nätverk och organiserad brottslighet har ofta sin källa av kriminell verksamhet i ett land men påverkar och/eller har sin slutdestination i annat land. Det behövs ett mer fördjupat, strategiskt och långsiktigt polisiärt samarbete för uppbyggnad, utveckling och förstärkning av den gemensamma polisiära och rättsliga kapaciteten. Nuvarande regelverk anger att då man ansöker om med EU-medel finansierade större polisiära projekt så ska man under ansökningsprocessen och under projektarbetet vara fristående från sitt hemlands polismyndighet. Problem uppstår då för svenskt polisväsende att faktiskt kunna delta i ansökningsprocessen eftersom de både uppbär anställning och lön från svensk polismyndighet. Detta problem behöver lösas.

lördag 24 oktober 2009

Ja till framtiden

Idag har varit ännu en dag som har gått i Folkpartiet Liberalernas tecken. Vad kan vara bättre än att spendera en hel lördag på höstkonferensen i Alingsås fullt omgiven av andra som delar samma grundläggande värderingar.

Dagen har varit trevlig, givande, intressant, idérik och att inte förglömma, framför allt rolig. Politik är både allvarligt och tungt. Men det är också väldigt, väldigt positivt och framför allt också väldigt kul.

Trots finanskris och svåra ekonomiska förutsättningar så har jag fullt förtroende i och all respekt för hur vår regering har hanterat det rådande läget. Ett läge som kom som en oväntad chock för större delen av världen. Men vår alliansregering har klarat av att hantera läget och hantera ett helt lands ekonomi och samhällsstruktur på ett väl genomtänkt sätt. Sättet på, eller med den skicklighet som, regeringen har hanterat läget har också möjliggjort att det ligger en stabil grund nu när konjunkturen så sakta börjar vända uppåt igen.

Som Mikael Wendt på ett klart och tydligt sätt fångade detta i sitt blogginlägg tidigare i veckan, skillnaden mellan arbetslösheten under föregående högkonjunktur och under den föregående regeringen och vad arbetslösheten var förra månaden under pågående lågkonjunktur och med en styrande Alliansregering är 0,1 %. Siffrorna talar för sig i detta fall och sätter saker och ting i ett kristallklart perspektiv. Åtminstone för mig.

Folkpartiet tror på framtiden. Folkpartiet tror också på människan. Det är människan som utgör grunden i hur vår framtid kommer att bli. Jag tror på varje människas förmåga i att kunna fatta bra beslut för hur man vill leva sitt liv. Jag tror också på varje människas förmåga i att kunna fatta bra beslut för hur man önskar att hur sitt liv ska se ut och i hur samhället omkring oss ska se ut. Som alltid delade Helene Odenjung, kommunalråd i Göteborg och Folkpartiets 2:a vice ordförande, med sig av några kloka ord idag. Liberalismen står aldrig still. Liberalismen ser det nya och för fram nya idéer. Och framför allt, liberalismen tror på framtiden.

Det är idag nästan 11 månader kvar till nästa val. Jag har väldigt svårt att tro att det skulle finnas något annat alternativ för att fortsätta föra Sverige in i en framtid full med hopp, ett utrymme för människan och individen, fullt med valmöjligheter och även stabilitet än en fortsatt Alliansregering där Folkpartiet Liberalerna, förstås, kommer att fortsätta att göra en skillnad.

söndag 18 oktober 2009

Politik, värderingar och ideologi

Politik berör. Politik reflekterar och politiker representerar väljarna. Politiken fattar beslut om hur Göteborg, Västra Götalandsregionen och Sverige på riksplan ska se ut, vara och verka. Det är genom politiken som vi fattar beslut om hur vi vill att vårt framtida samhälle ska se ut.

I Folkpartiet Liberalernas värderingar och ideologi hittar jag den värdegrund som både värnar om och skapar möjligheter för varje enskild person men också för vårt samhälle och omvärld.

Varje person är unik, med sin egen personlighet, sin bakgrund och sina egna drömmar om framtiden. Det är varje enskild människa som tillsammans skapar och utgör ett levande samhälle.

Det handlar om frihet, drömmar, valmöjligheter, ansvar och medmänsklighet. Frihet att få vara den personen man är och är född som och till. Frihet att få tycka det man tycker och få lov att ha och uttrycka sina åsikter. Frihet att få leva det liv man vill leva och att få leva med den man vill dela sitt liv med. Frihet att som människa värderas och respekteras som just en människa och en person. Drömmar, att kunna och att våga drömma om hur man önskar att framtiden ska se ut. Att man kan och vågar tro att man också kan uppnå sina drömmar. Valmöjligheter, att varje person får möjlighet att få välja sin väg och sina val och fatta de beslut som påverkar ens liv, både i stort och smått. Och att man får möjlighet till att välja om och få en ny chans och ny möjlighet. Ansvar, att man tar ansvar för sina val och sina beslut och även tar ansvar för hur ens val och beslut påverkar andra. Medmänsklighet, att värna om sina medmänniskor och att värna om dem som inte kan eller orkar föra sin egen talan. Att värna om och ge stöd till dem som är svaga, sjuka, ensamma eller har hamnat i en tung och svår livssituation. Ett medmänskligt samhälle ger möjlighet och stöd till att kunna välja just sina drömmar, sin väg och sina val.

Min förhoppning är att få verka för att våra liberala värderingar och ideologi fortsätter att vara en klar och tydlig värdegrund för enskilda personer och vårt samhälle att vila på.

Kristina Palmgren
Provvalskandidat
Folkpartiet Liberalerna i Göteborg
till Regionfullmäktige och Riksdag

PS: Tusen tack Katarina för en superbra instruktion i hur att skapa min personliga hemsida hos Folkpartiet Liberalerna i Göteborg! Väldigt, väldigt uppskattat! Jättetack! :)

söndag 11 oktober 2009

Folkpartiet för framtiden

Tillbringade hela dagen i Kungälv igår för att tillsammans med andra folkpartister från hela Västra Götaland diskutera politik. Det är, som alltid, lika trevligt och givande att få träffa andra folkpartister. Det finns så mycket kunskap, erfarenhet och så många bra idéer att få ta del av och dela med sig av och att då träffas och prata politik i Valskolan 2010 när i stort sett hela regionen är representerade kan inte bli annat än positivt och givande. Det var mycket bra information och många bra synpunkter som lyftes fram. Och det var också många, många trevliga samtal.

Med all säkerhet kommer Alliansregeringen att sitta kvar i regeringsställning efter valet i september 2010. Och med all säkerhet kommer Folkpartiet att fortsätta göra skillnad och lyfta fram våra liberala värderingar i arbetet med fortsatt utveckling av Sverige och det svenska samhället.

Det är varje enskild människa som tillsammans skapar och utgör ett samhälle. Utgångspunkten är den enskilda människan och varje person. Varje person är unik, med sin egen personlighet och sina egna drömmar om framtiden. Den personliga friheten är grunden till att varje person ska få möjlighet till att utvecklas och försöka uppnå just sina drömmar. Samhället ska ge möjligheten till att få välja just sina livschanser, sin väg och sina val.

För mig finns det ingen tvekan om att vi efter valet 2010 har en fortsatt Alliansregering. För mig finns det heller ingen tvekan om att Folkpartiet efter valet 2010 kommer att fortsätta göra en stor skillnad på riksplan och på regional- och kommunal nivå. Folkpartiet för framtiden!

söndag 4 oktober 2009

Frihet, fördomar och mänskliga rättigheter

Frihet är något vi värdesätter. Frihet att få vara den man är. Frihet att få tycka det man tycker och få lov att ha och uttrycka sina åsikter. Frihet att få leva det liv man vill leva. Frihet att få leva med den man vill dela sitt liv med. Frihet att få vara den personen man är och är född som och till. Frihet att som människa värderas och respekteras som just en människa och en person.

1948 antog och kungjorde FN en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Inledningsparagrafen fastställer erkännandet av det inneboende värdet hos alla personer och att alla personer har lika och obestridliga rättigheter som är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen.

2008 lade Alliansregeringen genom Nyamko Sabuni (FP), Integrations- och jämställdhetsminister, fram en proposition för införande av en ny sammanhållen diskrimineringslag. Lagen trädde i kraft 1 januari, 2009. Ett syfte med lagen är bl.a. att på ett bättre och mer effektivt sätt kunna bekämpa handlingar som kränker just principer om alla människors lika värde.

Jag är så glad för att genom Folkpartiet Liberalerna och Alliansregeringen drivs det också igenom, genom bl.a. lagstiftning, mer kraftfulla tag mot diskriminering och på så sätt visas det än mer konkret att mänskliga rättigheter ska värdesättas och respekteras.

Fördomar finns och de flesta av oss har nog, mer eller mindre, någon eller några fördomar. Att ha ett öppet sinne och att respektera och värdesätta andra personer utifrån att vi alla har rätt till våra mänskliga rättigheter eliminerar att fördomar skapas, växer och får fäste.

Dagens G-P tar bl.a. upp problemet med att inte få vara den man är och den man är född som och till. Två homosexuella par i USA har funnit sin fristad och sin frihet att få vara den de är i ett äldreboendeområde utanför Tampa i Florida. Jag är inte direkt förvånad över att det är just där. Det är mina gamla hemtrakter och både kultur och konst florerar i Tampa. I konstkretsarna var det i stället jag, som heterosexuell, som inte tillhörde normen, men jag blev accepterad och respekterad för den jag var och är. Det var egentligen ingen diskussion om sexuell läggning över huvud taget. Konst- och kulturkretsar brukar generellt både välkomna och uppskatta personer med olika bakgrund, personligheter, mm. Det är det som både skapar och utgör ett levande samhälle.

Trots att personer finner sin fristad och frihet att få gå ute och hålla handen med den som den delar sitt liv med, oavsett kön mm, på många ställen och i många samhällen, så är det tragiskt att detta ännu, år 2009, inte är accepterat och inkluderat i normen och normalfördelningen. Många kan inte öppet vara den de är och vara det tillsammans med den de vill. I stället bemöts personerna med trakasserier, hot och i vissa fall i en del länder, får personen betala för sin frihet att vara den de är med sitt eget liv. Detta är tragiskt och tillhör inte värdegrunderna som är etablerade i våra mänskliga rättigheter. Det är också tragiskt att det finns personer som bor på äldreboenden och som inte kan bo eller umgås normalt med den de delar sitt liv med, just pga fördomar. Har man delat sitt liv med någon fram till dess att man flyttar till ett äldreboende så ska man väl ha lika rätt till att fortsätta dela sitt lev med samma person där?

Folkpartiet Liberalerna har, bl.a. genom Barbro Westerholm (FP), Birgitta Ohlsson (FP) och Mikael Janson (FP), länge drivit frågorna om mänskliga rättigheter, äldreomsorg och rätt till att inom äldreomsorgen dela boende med sin livspartner, oavsett kön. Bra. Det är ytterligare en anledning till att vara stolt över Folkpartiets politik och värderingar.

Jag hoppas innerligt att dessa frågor inom kort blir accepterade. Jag hoppas också att de mänskliga rättigheterna inom en snar framtid blir normen och standarden som vi alla utgår från när det gäller hur man bemöter och behandlar andra personer och andra människor. Både här i Sverige och i resten av världen.